Tel.: 567 563 570

Fulltextové vyhledávání

 

Vítám Vás na stránkách třídy  IV. C

AKTUALIZOVÁNO 23. 2. 2018 v 12:30 h.

ČERSTVÉ AKTUALITY

 • Přeji všem dětem pěkné JARNÍ PRÁZDNINY !!! JP
 • Proběhlo třídní kolo recitace, do školního kola postoupili Martínek Zach a Tomášek Doucha. Velmi pěkně přednáší a doufám, že naší třídu budou úspěšně reprezentovat. Školní kolo proběhne v pondělí 12. 3. ve třídě 1. C. Budeme držet palce!
 • V pondělí po jarních prázdninách se bude psát prověrka z červené dějepisné vlastivědy na Lucemburky.
 • Po jarních prázdninách děti čekají také prověrky z M na zaokrouhlování, rozvinutý zápis čísla, písemné dělení aj.
 • V ČJ budeme pomocí diktátů pokračovat v prověřování znalostí vyjmenovaných slov, plánuji prověrku na určování vzorů rodu středního a ženského i určování ostatních mluvnických kategorií (pád, číslo, rod)
 • Již se ve VLASTIVĚDĚ a v PŘÍRODOVĚDĚ ústně zkouší. Otázky jsem s dětmi probrala, pro jistotu je budu sepisovat sem - na stránky. Jsou umístěny pod "učivem probraným tento týden".
 • Sešit M1 mám vybraný ke kontrole domácího úkolu.

STÁLE AKTUÁLNÍ

 • Sběr pomerančové kůry probíhá i nadále dál, další vyhodnocení bude opět za rok.
 • NOVÝ ROZVRH HODIN je platný od od 12. 2.
 • Od druhého pololetí již nebudeme chodit společně do knihovny Bedřichov. Věřím, že již děti lásku ke knize získaly a již budou schopny samy pobočku knihovny navštěvovat. Ještě jsem ale pro děti domluvila INFORMAČNÍ LEKCI pro další návštěvy knihovny. Tato informační lekce proběhne v knihovně 7. 2. 2018 - první a druhá vyuč. hodina. Pro samostatné návštěvy dětí platí OTEVÍRACÍ DOBA, kterou mají děti natištěnou na průkazce. Musí si již samy hlídat, aby dodržely ZÁPŮJČNÍ LHŮTU, která je 1 měsíc, knihy si samozřejmě mohou prodloužit, ale pouze nejdéle na 100 dní, při porušení limitu následuje pokuta 10 Kč. Knihy lze prodloužit i na internetu na webových stránkách knihovny.
 • Hodnocení zápisků (VLASTIVĚDA, PŘÍRODOVĚDA) = ZNÁMKA OBSAHUJE: známku za chyby, za krasopis = písmo, za úpravu a systém (podtrhávání podle pravítka, přehlednost zápisků, škrtání, absence malůvek okolo zápisků aj.) a v neposlední řadě známka za to, že jsou zápisky všechny (nesmí žádný zápis chybět).
 • Od 21. 11. budu kázeňské poznámky zapisovat pouze do elektronické žákovské knížky. (Doposud jsem je psala dubl - do papírové i do el.) Je tedy třeba el.ŽK sledovat. 
 • Povinností každého žáka je PO NEMOCI si doplnit zápisky do sešitů PŘÍRODOVĚDA, VLASTIVĚDA DĚJEPISNÁ, VLASTIVĚDA ZEMĚPISNÁ. NÁZVY JEDNOTLIVÝCH KAPITOL V SEŠITĚ I V UČEBNICI JSOU SHODNÉ. PODLE TOHO POZNÁTE, ZDA ŽÁKŮM NĚJAKÝ ZÁPIS CHYBÍ. Množí se omluvy typu: "Já to nemám v sešitě, proto to neumím.", které nemohu telerovat. I další sešity musí být dopsány, které to konkrétně jsou, máte na tomto webu dole pod rozvrhem hodin fialovým písmem. (Tato informace byla sem na stránky naší třídy napsána již v loňském školním roce.)
 • Přírodovědu a vlastivědu je dobré se učit průběžně (žák by si měl vždy z učebnice a sešitu přečíst, co se probíralo v minulé hodině.) Pro zjištění aktuálního stavu vědomostí dám dětem čas od času průzkumovou "KŘÍŽOVKU", zjistím tím, jak děti sledují výuku či se doma průběžně připravují.
 • Poslední návštěva DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ se uskuteční 27. 4. 2018. Vědomosti z dopravní výchovy budou prověřeny testem a jízdou na kole, kde své vědomosti uplatní také v praxi. Pokud děti budou úspěšné, získají tzv. ŘIDIČÁK NA KOLO.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Seznámila jsem děti se školním řádem. Ve školním řádě je mimo jiné i důležiá informace pro rodiče:

PRAVIDLA OMLOUVÁNÍ NEPŘÍTOMNOSTI ŽÁKA VE ŠKOLE A NA ŠKOLNÍCH AKCÍCH  

 • - nemoc - omlouvat osobně, telefonicky nebo písemně do 24 hodin třídnímu učiteli od začátku absence a po ukončení nepřítomnosti písemně v žákovské knížce nejpozději do jednoho týdne po ukončení absence. V případě porušení pravidla může být absence považována za neomluvenou. V průběhu nemoci informujte školu o nástupu žáka do školy.
 • - uvolnění z hodin v průběhu vyučovacího dne - pouze v doprovodu zákonného zástupce nebo jím pověřené dospělé osoby 
 • - absence: 1-2 dny - na písemnou žádost rodičů v žákovské knížce omlouvá třídní učitel                  
 • - dlouhodobé (3 a více dní) - písemná žádost na ředitelství školy prostřednictvím třídního uitele, na kterou ředitelství školy odpovídá pouze v případě zamítnutí žádosti - lze využít formulář, který je umístěný na www.zskol.ji.cz v odkazu dokumenty. V případě podezření na záškoláctví bude škola vyžadovat lékařské potvrzení.

 

 • V novém školním roce jsou družinové děti z naší třídy rozděleny do 2 skupin, jednu skupinu bude mít paní vychovatelka Gabriela Bartáková a druhou skupinu paní vychovatelka Irena Mácová.Ti, co budou u p. Bartákové, budou mít družinu na DRUHÉ BUDOVĚ V 1. POSCHODÍ. Děti od p.Mácové budou mít družinu v naší třídě IV.C, kde budou pouze do 15:00 h, pak přechází vedle do třídy II.D, tam budou do 15:30 a potom budou převedeni na vedlejší budovu.
 • ROZDĚLENÍ DĚTÍ DO DRUŽINY JE NÁSLEDUJÍCÍ:

K paní vychovatelce Bartákové do 11. oddělení chodí: Tomáš doucha, Lucie Krchňavá, Antonín Mráz, Ondřej Poul, Lucie Procházková, Karolína Samková, Michal Sochol, Pavel Šereda, Barbora Šilhánová, Adam Zachariáš, Šimon Zachariáš, Sabina Vrbická

K paní vychovatelce Mácové do 7. oddělení chodí: Nela Filipová, Nicolas Kavalier, Jakub Kubát, Jan Ligmajer, Tomáš Nečada, Patrik Strauss, Tai Tran, Marek Václavik, Ondřej Valenta, Daniel Klouda

Do školní družiny nechodí: Ester Hradová, Julie Melčová, Tomáš Blažek, Valentýna Divišová, Vojtěch Růžička, Martin Zach, Nicole Zemanová, Dominika Kocmánková

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ, KTERÉ CHODÍ DO DRUŽINY: Pokud chcete, aby Vaše dítě odešlo výjimečně z družiny domů samo, je třeba, abyste mu napsali uvolňovací lístek, na kterém musí být uveden datum a čas odchodu. Bez tohoto lístku nemůže být Vaše dítě z družiny propuštěno, budete si muset pro něj osobně dojít. Výmluva dítěte typu: "Mamka říkala, že mám jít domů po obědě a zapomněla mi dát lístek," NEBUDE paní vychovatelkou akceptována.

 

Každý pátek po výuce (nejpozději v sobotu ráno) na tento web zapíši, kam jsme přesně s učivem v učebnici dorazili, což velmi pomůže dětem, které byly nemocné a budou chtít přes víkend učivo dohnat. Také rodiče pomalejších žáků si zde mohou ověřit, zda jejich dítě má skutečně dopsaná všechna probraná cvičení, či zda má vše dopsané v sešitě psaní.

Stejně jako vloni budou děti každý všední den dostávat domácí úkol - kromě pátku. Využijte víkend k OPRAVÁM, dohnání probraného učiva nebo k procvičování, hlavně přepisu či diktátu. Také je potřeba, aby děti každý den doma četly (10 minut, ale pravidelně).

VE ŠKOLNÍM TÝDNU OD 19. 2. - 23. 2. 2018 BYLO PROBRÁNO:

ČESKÝ JAZYK:

MODRÁ UČEBNICE: po str. 53

PRACOVNÍ SEŠIT - DRÁČCI: po str. 17 (z této str pouze cv. 11)

ZAPSÁNO DO SEŠITU GRAMATIKY ČJ:  Tento týden bylo do sešitu nalepena mapka ČR se městy, která se skloňují podle vzoru KOST.

ČÍTANKA:  recitace z výběru básní Páni kluci a Měsíce; proběhlo třídní kolo recitační soutěže - do školního kola postupují Tomáš Doucha a Martin Zach.

Mimočítanková četba:   Děti z Bullerbynu

Děti si  ve škole čtou vlastní knihu. Je třeba, aby ji každý ve škole měl. Spousta dětí ji nemá. Budu za to dávat zapomínky.

Do ČTENÁŘSKÉHO DENÍKU si každý zapíše nejméně 4 knihy za rok (každé čtvrtletí jednu knihu) - jedna z nich bude kniha od Eduarda Štorcha - z doby pravěku a sešit mi odevzdá ke kontrole. Já zapíši počet přečtených stran do přehledu, který máme na tabuli - i letos soutěžíme - NEJLEPŠÍ ČTENÁŘ.

ČTENÁŘSKÝ DENÍK NENÍ TŘEBA KAŽDÝ DEN NOSIT DO ŠKOLY.

 

MATEMATIKA:

UČEBNICE 2. díl:  probírána geometrie - tyto strany: str. 19, 20, 23, 25, 26.

V průběhu týdne bylo z ARITMETIKY zopakováno: zaokrouhlování, písemné násobení trojciferným činitelem, písemné dělení.

PRACOVNÍ LIST: ----

MATEMATICKÉ ROZCVIČKY - pracovní sešit: POZOR, v tomto sešitě různě přeskakujeme. ---

 

PŘÍRODOVĚDA:    po str. 48

VLASTIVĚDA - červená učebnice - dějepisná část: po str. 30

VLASTIVĚDA - modrá učebnice - zeměpisná část:  - po str. 28

HUDEBNÍ VÝCHOVA: uč. str 55, 56, 57, 58 - nácvik písně Grónská písnička; melodie ukončená x neukončená, hudební nástroje

TĚLESNÁ VÝCHOVA: - cvičení s medicinbaly

VÝTVARNÁ VÝCHOVA: zimní obrázek - deformace - 1. část

PRACOVNÍ ČINNOSTI: motýl

..............................................................................................................................................................................................

ANGLICKÝ JAZYK:

Děti ze všech tří třetích tříd A,B,C jsou rozděleny na přibližně stejně velké skupiny (okolo 17 dětí). Naši třídu tedy vyučují 3 učitelé. Rozdělení do skupin je následující:

Mgr. Prudká Michaela: Blažek, Divišová, Doucha, Filipová, Hradová, Kavalier, Klouda

Mgr. Taras Jaroslav: Kocmánková, Krchňavá, Kubát, Ligmajer, Tran, Melčová, Mráz, Nečada, Poul, Procházková, Samková, Sochor, Strauss, Šereda, Šilhánová, Václavik, Valenta

Mgr. Štenglová Veronika - najdete ji v IX.A - 2. patro nebo v knihovně - 1. poschodí: Vrbická, Zach, Zachariáš A., Zachariáš Š., Zemanová, Růžička

Učivo AJ je třeba se učit průběžně - každý den. Vyučovat se jazyku je opravdu náročné a do hlaviček to nenaskáče samo. Děti také píší, je třeba, aby si slovíčka doma trénovaly i písemně. Na každou prověrku jsou upozorněny předem, přesně ví, co v prověrce bude - zapisují si to i do úkolníčku. Tam si také zapisují zadání domácích úkolů, prosím, dohlédněte, aby si je řádně vypracovaly.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Otázky z VLASTIVĚDY - dějepisné části určené pro ÚSTNÍ ZKOUŠENÍ:

 • Jak se nazývala listina, kterou Přemysl Otakar I. v roce 1212 získal za pomoc v boji a která potvrzuje, že syn dědí po otci královský titul? (Zlatá bula sicilská)
 • Jak se jenoval klášter, který anežka Česká založila a o koho tam pečovala? (Anežský klášter, pečovala o chudé, nemocné a lidi bez domova)
 • Kterému králi se přezdívalo KRÁL ŽELEZNÝ a ZLATÝ? (Přemyslu Otakarovi II.)
 • Jakou smrtí zemřel Václav III.? Ve kterém městě se tak stalo? (Byl zavražděn v Olomouci) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Otázky z VLASTIVĚDY - zeměpisné části určené pro ÚSTNÍ ZOUŠENÍ:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Otázky z PŘÍRODOVĚDY určené pro ÚSTNÍ ZKOUŠENÍ:

 •  a) Vyjmenuj skupiny polních plodin, které člověk obdělává. b) Co se vyrábí z řepy cukrovky?
 • a) Co je to sláma? K čemu ji užíváme?  b) Uveď textilní plodinu.
 • a) Uveď 3 stálé ptráky našich polí.  b) Ze které šelmy se používá kožešina na výrobu HERMELÍNU?
 • a) Jmenuj 3 savce.  b) Co víš o koroptvi?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ve čtvrté třídě budou mít na PRACOVNÍ ČINNOSTI paní uč. Novotnou, je to pátá vyučovací hodina ve čtvrtek. Děti budou přecházet do její třídy tj. do III.A v prvním poschodí.

SEZNAM  POMŮCEK  DO  4. ROČNÍKU

Je třeba NOVĚ zakoupit:

Sešity:  

sešit 510 - 1 ks – bez linek

sešit 420 – 1 ks – velký bez linek 

sešit 513 - 6 ks,

sešit 523 - 15 ks

deníček na domácí úkoly libovolného formátu

 

barevné papíry – 3 balení

čtvrtky A3 - 10 ks

čtvrtky A4 - 20 ks

trojúhelník s ryskou (přikoupit ještě jeden, z loňska 1 zůstává, ten byl zakoupen z třídn.fondu)

lepidlo na papír vytáčecí – 2 ks

2 podložky do geometrie s linkami – (1x formát A5 a 1x A4) tzv.lenoch

 

Barevné papíry a čtvrtky se budou vybírat na začátku září.

 

Další pomůcky je možno použít z loňského školního roku, v případě ztráty, opotřebování nebo poškození je třeba je zakoupit znovu:

 

Kovové kružítko + náhradní tuhy ořezané zešikma

Pravítko 30 cm

Malá fólie (vel A5) – 1 ks

Pera (NE PROPISKY)   2 - 3 ks - zkusit s nimi psát

Tužka č.2        2 ks

Tužka č.3        2 ks

Guma              1 ks    

Krátké pravítko na podtrhávání …  1 ks

Desky na sešity – malé A5      1 ks

Stírací tabulka - menší    1 ks

Fix na stírací tabulku – černý…  2 ks  (fixy mít vždy v zásobě)

Ořezávátko (uzavřené, aby nepadaly odřezky)   1 ks

Obaly na sešity a učebnice

Čtenářský deník – je možno pokračovat v loňském sešitě

Přezutí

Podsedák - vypraný

Cvičební úbor do tělocvičny a hřiště

Obuv na TV sálová (do tělocvičny) + obuv na TV na hřiště

Ručník s poutkem – podepsaný

 

Na VV a PČ:

Z loňského roku velké desky na výtvarnou výchovu vel.A3

Voskovky (12 barev) 1 ks

Vodové barvy – velké knoflíky ( 12 barev ) 1 ks

Kulatý štětec  č. 4 a č.8    po 1 ks

Plochý štětec              1 ks

Pastelky (12 barev)   1x                                                                    

Nůžky – zkusit s nimi stříhat -  1 ks

Staré tričko nebo zástěra do VV – dle uvážení

Kelímek na vodu  

Disperzní lepidlo (např. Herkules)

Temperové barvy (12 barev) 

Tuš černá – 1 lahvička (pokud je loňská dostatečně plná, stačí ta zloňska)                                                                          

 

U pomůcek z loňského šk. roku překontrolujte, prosím, jejich funkčnost, případně zakupte nové.

Ale hlavně VŠECHNY POMŮCKY PODEPIŠTE nebo alespoň opatřete monogramem Vašeho dítěte.

Při ztrátě nebo odcizení nepodepsané školní potřeby nehledáme.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------Během víkendu projděte s dětmi sešity a věnujte se opravám v ČJ i vM.

OPRAVY V ČESKÉM JAZYCE:

Každé chybně napsané slovo musí být napsáno v opravě znovu. Chyby mnou 2x podtržené musí být v opravě i zdůvodněny.

Např:  "žýžala"-  žížala (ži je MS), "stríc" - strýc (ry je TS)                                                                  Vysvětlivky: MS = měkká slabika; TS = tvrdá slabika, VS = vyjmenované slovo, PS = příbuzné slovo

"sních" - sníh (sněhu), "obivatel" - obyvatel (VS), "dobíval uhlí" - dobýval (PS být),  "hbytý" - hbitý (ani VS, ani PS)

"jiřík" - Jiřík (jméno), "mlýt" - mlít (výjimka), "ůnor" - únor (začátek slova)

 

HODNOCENÍ V ČESKÉM JAZYCE

Mohlo by se zdát, že hodnotím "podivně", někdy za jednu chybu ještě 1, jindy jedna mínus. Chci vysvětlit, že hodnocení se odvíjí podle toho, zda se jedná o nové učivo (tam hodnotím mírněji, dávám dětem čas na pochopení učiva), pokud se jedná o učivo dávno probrané nebo opakování z loňského školního roku, hodnotím přísněji.

Vliv má také fakt, zda si dané cvičení mohou (někdy dokonce mají) děti procvičit předem doma, to samozřejmě hodnotím přísněji.

                                                                     

Také sledujte, aby děti stále měly v penálu 2 funkční pera, ořezanou obyčejnou tužku a gumu. Děkuji za spolupráci. JP

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOMÁCÍ ÚKOLY:

Když zadávám domácí úkol, vždy si nalistujeme příslušnou stranu a cvičení, prohlédneme či pročteme si jeho zadání, vysvětlíme si, jak budeme postupovat. Vždy také zjišťuji, zda všichni danému úkolu rozumí a zda se chce někdo na něco zeptat. Teprve potom si zapisujeme úkol do úkolníčku.

PROSBA: Prosím o PODEPISOVÁNÍ DOMÁCÍCH ÚKOLŮ, předejdeme tím tomu, že by si ho děti psaly ráno ve škole.

!!!!!!!!! Prosím, očima sjeďte i opravy na předcházejících stranách - zda tam vůbec jsou a zda jsou dobře. Zalistujte sešitem, abyste věděli, jak si dítě ve škole vede. Domácí úkol záměrně dávám napsat do sešitu pod diktát či samostatnou práci, abyste byli v přehledu, co dětem nejde a doma to potrénovali.

!!!!!!!! Také zkontrolujte, zda má dítě v sešitě to správné cvičení - v úkolníčku sice má správnou stranu a cvičení, ale do sešitu napíše ÚPLNĚ NĚCO JINÉHO.

A také překontrolujte, zda je úkol celý. ČASTO CHYBÍ PŘÍKLAD nebo VĚTA. Také děti velmi často špatně opíší zadání - např. v M místo minus napíší plus nebo opíší úplně jiné číslo, které tam není = potom jim ten příklad nemůže vyjít správně. DOMÁCÍ ÚKOL PSANÝ V KLIDU A DLE OSOBNÍHO TEMPA DÍTĚTE BY MĚL BÝT OPSÁN SPRÁVNĚ A MĚL BY BÝT BEZ CHYB.

Děkuji Vám za spolupráci. Pokorná.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

POZOR: Množí se zapomínání domácích úkolů z angličtiny. Dokonce si některé děti nezapisují zadání úkolů do úkolníčku. Prosím, dohlédněte, aby si děti i do angličtiny plnily úkoly řádně tak jak mají.

------------------------------------------------------------------------------------------------

ROZVRH  HODIN  III.C   ŠK. ROK  2017/2018

 

1

2

3

4

5

6

7

PO

 ČJ

 M

 VLA d

 AJ

 

 VV

 VV

ÚT

 ČJ

 M

 PŘÍ

 TV

 ČJ

 

 

ST

 ČJ

 M

 AJ

 VLA z

 ČJ

 

 

ČT

 ČJ

 M

 PŘÍ

 AJ

 PČ No

 

 

 ČJ

 TV

 M

HV

 ČJ

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

!!!!! Pokud dítě chybí nebo látce nerozumí, využijte učebnic k tomu, abyste učivo dítěti vysvětlili. Na 1. stupni se učíme právě postupně podle učebnice, aby mohli rodiče se školou spolupracovat.

DOPSÁNY MUSÍ BÝT TYTO SEŠITY:

 • Matematické rozcvičky - děti nosí každý den domů, dopíší včas doma s rodiči podle toho, kam jsme v pátek dorazili - viz. info níže
 • Geometrie (pokud se zrovna probírá) - děti nosí každý den domů, opíší podle kamaráda doma nebo ve škole dodatečně
 • Zápisky z přírodovědy a vlastivědy - děti nosí každý den domů, dopíší podle kamaráda doma nebo ve škole dodatečně
 • Hudební poznání - děti nechávají ve škole, dopíší si dodatečně ve škole o přestávce
 • Gramatika ČJ - děti si sešit nosí každý den do školy, opíší si dodatečně ve škole (pokud se do něj zrovna něco psalo) o přestávce nebo si sešit od kamaráda půjčí a dopíší to dodatečně doma = VELMI DŮLEŽITÉ !!!
 • Čtenářský deník - pokud se zrovna zapisovala kniha společně přečtená ve škole - děti si sešit nechávají doma, dopíší dodatečně podle kamaráda doma nebo ve škole
 • ANGLIČTINA - třeba slovíčka či gramatika probraná po dobu absence - každý žák se musí informovat sám, případně si zapůjčit od spolužáka sešit (rozdělení dětí do skupin je uvedeno níže tady na webu)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DŮLEŽITÉ:

ODCHÁZENÍ DĚTÍ BĚHEM DNE ZE ŠKOLY:

Z DRUŽINY MOHOU DĚTI ODCHÁZET SAMY NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO rodiči podepsaného LÍSTEČKU s datumem.

Z DOPOLEDNÍHO VYUČOVÁNÍ NIKOLIV. POKUD POTŘEBUJETE S DÍTĚTEM ODEJÍT, MUSÍTE SI HO VYZVEDNOUT OSOBNĚ. (z ruky do ruky)   

TŘÍDNÍ UČITELKA MŮŽE OMLUVIT DÍTĚ POUZE NA 2 DNY. POKUD POTŘEBUJETE VAŠE DÍTĚ OMLUVIT  NA 3 A VÍCE DNÍ, MUSÍTE NAPSAT PÍSEMNOU ŽÁDOST (FORMULÁŘ NAJDETE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH NAŠÍ ŠKOLY) A VČAS MI JI PŘEDAT. JÁ JI PODEPÍŠI A DÁM JI K PODPISU TAKÉ PANU ŘEDITELI.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STARŠÍ INFORMACE:

Dne 24. 10. nás ve škole navštívili trenéři baseballu, měli jsme tedy hodinu TV. Děti házely do dálky a zahrály si T-ball. Každý žák dostal diplom.

P1020233.JPG

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ukázková hodina KICK-BOXu. Několik fotek z akce:

 P1020157.JPGP1020174.JPG

P1020176.JPGP1020179.JPG

P1020180.JPGP1020205.JPG

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Několik fotek z koncertu ZUŠ:

P1020222.JPGP1020226.JPG

P1020221.JPGP1020230.JPG

-----------------------------------------------------------------------------------------------

V družině se letos o děti ze III.C stará paní vychovatelka Jitka Lavičková.

Družinu děti mají ve své kmenové třídě - tedy ve III.C - přízemí vedle sborovny.

V této třídě jsou ale pouze do 15 h. Potom je paní vychovatelka převádí do vedlejší třídy (do I.D) k paní vychovatelce Mácové, protože jich již není tak velký počet. Tam jsou do 15,30 h. Potom jsou děti předvedeny na vedlejší budovu do prostor ranní družiny, kde má některá z paní vychovatelek tzv. konečnou službu - do 16,45.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Začátky a konce vyučovacích hodin:

1 hod. 8:00 - 8:45

2 hod. 8:55 - 9:40

3 hod. 10:00 - 10:45

4 hod. 10:55 - 11:40

5 hod. 11:50 - 12:35

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Fotografie naší třídy v Jihlavských listech.

P1020115.JPG

P1020116.JPGP1020117.JPGP1020118.JPG

P1020119.JPGP1020120.JPGP1020121.JPG

Ještě několik fotografií přímo z exkurze:

P1020107.JPGP1020109.JPG

P1020110.JPGP1020113.JPG

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

několik fotek z VV a PČ - didaktické pomůcky

 

P1010792.JPG

 P1010798.JPG

P1010799.JPG

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Exkurze v HASIČÁRNĚ.