Tel.: 567 563 570

Fulltextové vyhledávání

 

4. A - Mgr. Pavla Lupačová

Školní rok 2020/2021

ježek.jpg 

12. 10. - 16. 10.

Důležité informace:

1)Distanční výuka a komunikace probíhá přes Komens - NÁSTĚNKA (sjednocený způsob pro všechny třídy a učitele).

Na nástěnky jednotlivých předmětů vyučující vkládají úkoly podle rozvrhu hodin dané třídy.

Zároveň zde najdete datum, do kterého mají děti konkrétní zadanou práci odeslat ke kontrole (buď přes Komens, jako přílohu - prosím, 

označte je, např. ČJ - PS str. 29/3 nebo přes Skype - denně v čase 9:00 - 10:00 si společně procházíme úkoly).

2) Ze školního a klasifikačního řádu:

Při distanční výuce rodič dbá na pravidelnou účast a připojení se žáka k on-line výuce. Nepřipojení se k on-line přenosu je považováno za absenci, pokud není s žákem nebo rodičem dohodnut jiný způsob distanční výuky.

7.19. Při distanční výuce je tedy nutné posuzovat zapojení žáka do vzdělávání a výstupů, nikoli podle doby vzdělávacích aktivit. Žák odevzdává úkoly či výstupy své práce ve stanoveném termínu nebo prokazuje snahu o plnění pokynů. Z výše uvedeného vyplývá, že výstupy žáka budou hodnoceny na základě tohoto klasifikačního řádu.

6.5. Způsob hodnocení distančního způsobu vzdělávání přizpůsobuje škola podmínkám žáka pro tento způsob vzdělávání.

Absence při distanční výuce - pro omlouvání absencí v obecné rovině platí to stejné, co pro prezenční výuku. I při distanční výuce platí povinnost omlouvat osobně, telefonicky nebo písemně do 24 hodin třídnímu učiteli od začátku absence.

 

5. 10. - 9. 10.

Na dopravním hřišti.....

2020-10-11_08-29-38_670.jpg 2020-10-11_08-29-22_265.jpg 2020-10-11_08-30-23_796.jpg

2020-10-11_08-30-06_933.jpg 2020-10-11_08-31-06_649.jpg 2020-10-11_08-28-11_655.jpg

2020-10-11_08-31-22_267.jpg 2020-10-11_08-31-51_327.jpg 2020-10-11_08-28-46_594.jpg

ČJ - Nauka o slově: slova spisovná a nespisovná, slova citově zabarvená. Předložky od, nad, pod, před. 

Předpony od-, nad-, pod-, před-.

uč. str. 15     PS str. 19 - 20, 23 - 24, str. 25/1

M - Jednoty času, násobení zpaměti. Opakování učiva - písemné sčítání a odčítání do 1000.

uč. str. 13     PS - str. 9     Počítáme zpaměti 4 - sl. 65, 66   pracovní listy - písemné počítání

Vla - Test č. 2: Doba bronzová a železná. Keltové.

Nové učivo: Příchod Slovanů. Sámův kmenový svaz.

str. 9 - 10

Pří - bylinné a keřové patro v lese.

str. 22, praktické poznávání přírodnin (bylinné a keřové patro)

ROZVRH HODIN IV. A

 

1

2

3

4

5

6

7

 

PO

Čj

Aj

Čj

M

Pří

 

 

 

ÚT

Čj

M

Vla

Čj

 

Vv

Vv

 

ST

Tv

Čj

M

Pří

Čj

 

 

 

ČT

Aj

Čj

M

Vla

Hv

 

 

 

Čj

Aj

M

Tv