Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

ZŠ Kollárova > Stránky tříd > 4.C - Mgr. J. Brunnerová

 

                       Milé děti, vážení rodiče.

          Vítejte v novém školním roce 2020/2021.

           Přeji Vám, aby byl příjemný a úspěšný. 

                                                                                                                                          Mgr. Jana Brunnerová

 

                                       škola5.jpg

 

 

 

 • Vousatý, motýlkový, červený a pohádkový den  knírek2.gif
  • poslední listopadový týden probíhala online výuka každý den v jiném duchu
  • děti byly vždy perfektně připravené a tak učení probíhalo ve veselejší tempu 

 Snímek obrazovky (261).pngSnímek obrazovky (257).png             

    Snímek obrazovky (262).png                                                                                                                                                   Snímek obrazovky (259).png

 

Ekosystém les

 • v návaznosti na látku probíranou v přírodovědě děti doma kreslily svou představu lesního ekosystému

 Snímek obrazovky (255).png   Snímek obrazovky (260).png

 

Listopad a distanční výuka

 • i další listopadové dny se ráno k výuce scházíme ozvláštněni něčím zajímavým
 • i přesto, že jsme v tuto chvíli malinko jiní, se pilně učíme; zabýváme se tvaroslovím - slovními druhy, v literatuře pracujeme s pověstmi, v matematice opakujeme např.  jednotky délky a hmotnosti, v geometrii rýsujeme trojúhelník a kružnici
 • Škraboškový den  maska2.jpg

                     Snímek obrazovky (127).png 

Jihlavské pověsti  zajíc.png

                 pověst o jihlavě boučková.jpg pověst o jihlavě boučková2.jpg             pověst o jihlavě vala.jpg

                                                                                                           

 

 

20.11. Pokrývkový den   klobouk.jpg

 • dalším tematickým dnem zpestřující dětem páteční online výuku byl "pokrývkový den", děti si měly k výuce přinést pokud možno co nejoriginálnější pokrývku hlavy
 • děti byly opravdu nápadité, dokonce se na jedné hlavince objevila i samotná naše škola :-)  
 • nejrůznější blikající či kožešinové čepice, papírové čepičky, klobouky a lyžařské kukly a helmy vůbec nevadily výuce :-), děti v nich zvládly i takové úkony jako třeba rýsování :-)

                              Snímek obrazovky (99)_LI.jpg

 

18.11. Modrý den modrá.jpg

 • i při distanční výuce může být pěkně veselo
 • s dětmi jsme se domluvily a u svých PC jsme se ráno sešly všichni v modrém
 • některé děti byly opravdu nápadité a svou přípravu nenechaly náhodě, slušelo to ale opravdu všem!!!

               Snímek obrazovky (57).png

 

 

17.11. Den boje studentů za svobodu  demokracii  Snímek obrazovky (101).png

 • k tématu tohoto významného státního svátku děti zjišťovaly všechny dostupné informace, které následně zpracovaly do nádherných referátů
 • v obrázcích lze najít jen malou ukázku náhodně vybraných prací                                        

     samet.revoluce giňová.jpg         samet.revoluce švihálek.jpg                                                                                                                     

 

11.11. svatý Martin svatý martin2.jpg 

 • děti pracovaly s legendou o sv. Martinovi
 • legendu si pročetly a pak odpovídaly na otázky k textu legendy, pracovaly také s pranostikami a na konec si svatého Martina i nakreslily
 • všechny děti je třeba za jejich práci opravdu moc pochválit - CHVÁLÍM :-) 

   Snímek obrazovky (59).pngsv martin kuľha.jpg

 

 

Halloween dýně.jpg  

 • dušičkový svátek jsme oslavili každý doma a po svém, ... 

 

     Snímek obrazovky (18).png    Snímek obrazovky (19).png

 

 • Co nás čeká v měsíci listopadu:       ticho.png 

ČJ -  vyjmenovaná a příbuzná slova, opakování a procvičování, - sloh: popis osoby, práce s osnovou, můj nejlepší kamarád, - literatura: četba, čtenářské dílny, pověsti, pověst o sv. Martinovi, jihlavské pověsti - práce s textem, čtenářské deníky

M - aritmetika: malá násobilka - dělení mimo obor násobilek (uč. str. 16-18), čísla v oboru 0-10 000 (uč. str. 24-25); jednotky délky (uč. str.27), násobení a dělení čísly 100 a 1 000 (uč. str.26)

     - geometrie: trojúhelník (uč. str. 32-33)

- živočichové - vlastnosti a společné znaky živočichů (uč. str. 15-17), ekosystém les (uč. str. 18 - 23)

Vla - vodstvo ČR (uč. str. 28-31); počasí a podnebí (uč. str. 32-34), půda a zemědělství (uč. str. 35-4-35)

VV - kresby na podzimní variace (svatý Martin, první sníh)

- stříhání, lepení, barvení, práce s přírodninami 

 

 

Čtenářské deníky kniha.gif

 • I na distanční výuce děti čtou a pečlivě si svou četbu zapisují

        ČD HOŘÍNKOVÁ.jpg      ČD KULHA.jpg       čd pavlásková.jpg    ČD TURICKÝ.jpg

               

 

Kaštan kaštan.jpg

 • práce doma, práce s vlastní fantazií na podzimní motivy  

                             Snímek obrazovky (17).png

 

 

Podzimní projekt - říjen strom2.png

 • V rámci distanční výuky a pracovních činností si děti vyzkoušely malý podzimní projekt, který měl přesah i do dalších předmětů.
 • Úkolem dětí bylo vytvořit podzimní strom. Děti pracovaly se šablonami různých druhů listů, které měly správně určit, vybarvit dle reálné barvy, pečlivě vystřihnout a nalepit na předem nakreslený kmen stromu (pracovní činnosti, přesah do výtvarné výchovy).
 • Dále měly děti, za pomocí dostupných zdrojů, určit a popsat všechny nadzemní i podzemní části stromu. Podle druhu vybraných listů určovaly děti následně druh svého stromu (přesah do přírodovědy-živá příroda, rostliny).
 • Děti měly jako další úkol absolvovat procházku přírodou a všímat si, které druhy stromů rostou v okolí jejich bydliště. Tyto stromy pak zapsat do svého projektu a přiložit k nim i vzorky listů (přesah do tělesné výchovy).
 • S pomocí dostupných zdrojů děti určovaly, který strom je českým národním symbolem a zjištěnou informaci pak opět připsaly do svého projektu (přesah do vlastivědy-ČR, státní symboly).
 • V čítance měly děti za úkol pročíst si báseň od Zdeňka Svěráka a první dvě sloky bezchybně a krasopisně přepsat pod svůj strom (přesah učiva do českého jazyka-literatury),  za pomoci dostupných zdrojů si měly poslechnout a také zazpívat písničku Zdeňka Svěráka (přesah učiva do hudební výchovy).

                          projekt koubek.jpg     projekt kuľha.jpg    projekt lindourek.jpg    projekt pavlásková.jpg        Projekt Stejskal.jpg     projekt švihálek.jpg    projekt vosmek.jpg    projekt kuľhová.jpg

 

 

 • Co nás čeká v měsíci říjnu:       gif3.gif

ČJ - párové hlásky - procvičování; stavba slova: kořen slova, předpona, přípona (uč. str.13); předložky a předpony: předpony: od-, nad-, pod-, před-, roz-, bez-, vz-, předložky od, nad, pod, před, bez, předpony ob-, v-, skupiny bě/bje, vě/vje, pě; zdvojené souhlásky (uč. str. 13-21) 

M - aritmetika: malá násobilka - procvičování; písemné sčítání a odčítání - procvičování; násobení zpaměti (uč. str. 10-11), závislosti (uč. str. 12); jednotky času (uč. str.13), dělení zpaměti a se zbytkem (uč. str.14,15)

     - geometrie: vzájemná poloho přímek v rovině (uč. str.22); trojúhelník (uč. str. 32-33)

- rostliny - dělení rostlin, rostliny výtrusné a semenné (uč. str. 10-14)

Vla - kraje ČR - dokončení učiva + obrazové prezentace dětí; mapy a plány (uč. str. 17-19); orientace v krajině (uč. str. 20-22)

VV - kresby na podzimní variace (mandaly, draci,...)

- přání ke Dni seniorů (DS Jihlava); výroba papírových loutek; podzimní výzdoba třídy

 

28.9. Přáníčka ke Dni seniorů sova1.jpg

 • děti vytvořily krásná přání ke Dni seniorů, který byl 1. října
 • všechna přání jsme prostřednictvím schránky předaly seniorům v DS Jihlava

  20200928_225255.jpg  20200928_225341.jpg  20200928_225416.jpg                                        20200928_225503.jpg     20200928_225554.jpg 

                                                                       20200928_225610.jpg

 

22.9. Muchomůrky   muchomůrka červená.png

 • práce s přírodninami podruhé ...
 • tentokrát děti aplikovaly své znalosti z přírodovědy do pracovních činností a vytvořily zástupce jedovatých hub - muchomůrku červenou

       20200922_115105.jpg    20200922_115137.jpg    20200922_115145.jpg    20200922_115301.jpg    20200922_115118.jpg

                            Snímek obrazovky (435).png

 

15.9. Skřítci Bramboráčci   brambora.jpg

 • poprvé v tomto školním roce pracovaly děti s donesenými přírodninami
 • vznikla tak velká rodina skřítků Bramboráčků

   20200915_112927.jpg   20200915_113009.jpg   20200915_113133.jpg   20200915_113316.jpg   20200915_113335.jpg  20200915_113420.jpg                         20200915_113530.jpg    20200915_113629.jpg    20200915_113518.jpg    20200915_113244.jpg

                     20200915_123927.jpg

      

8.9. Záložky do knihy  kniha.gif

 • práce s papírem a vlastní fantazií

    20200915_125726.jpg        20200915_125742.jpg     20200915_125749.jpg            20200915_125734.jpg   20200915_125759.jpg   20200915_125813.jpg

                           

 • Co nás čeká v měsíci září:      smajlík2.gif

ČJ - opakování učiva třetího ročníku: hlásky (samohlásky, tvrdé, měkké, obojetné souhlásky), druh vět (oznamovací, rozkazovací,      tázací, přací), větné celky (věta jednoduchá, souvětí), hlásková podoba slova (zvuková x psaná), význam slova (slova jednoznačná, mnohoznačná, souznačná, protikladná, spisovná x nespisovná, citově zabarvená)

     - sloh: moje prázdniny (vypravování, dopis), výroba draka (popis výroby)

M - opakování učiva třetího ročníku: malá násobilka (násobení, dělení), porovnávání čísel do tisíce, zaokrouhlování na desítka a stovky, pamětní a písemné sčítání a odčítání

     - geometrie: opakování učiva třetího ročníku: úsečka, přímka, polopřímka, vzájemná poloha dvou přímek v rovině

- příroda živá a neživá, ekosystémy (propojení živé a neživé přírody)

VLA - ČR, poloha ČR, obyvatelé, členění ČR - kraje a krajská města, ČR demokratický stát (vláda, práva a povinnosti, státní symboly)

TV - pohybové rozcvičky, cvičení s míčem (driblink, přihrávky a chytání jednoruč i obouruč), míčové hry, soutěživé hry (s míčem i bez míče, jednotlivci i ve družstvech, opičí dráhy)

VV - kresby a koláže (prázdninová tématika), práce s pozadím - vodové a temperoví barvy, voskovky (vytváření podzimní nálady)

- práce s papírem, stříhání, lepení, kompletování, práce s přírodninami

 

 • Rozvrh třídy pro školní rok 2020/2021   smajlík3.gif

                       Snímek obrazovky (436).png       

                 * odpolední vyučování je posunuto do tohoto času: 6.-7. vyučovací hodina: 12.10 - 13.45 h.

                                                    ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

 •  Opakování z 3. ročníku   palec nahoru2.jpg

ČJ – slovesa - osoba, číslo, opakování podstatných jmen

                                 

ČJ – podstatná jména – rod podstatných jmen, životnost podstatných jmen

                                           

ČJ – podstatná jména – tvary, pád, číslo

 

                               

 

                                                          -------------------------------------------------------------        

 

 • PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN  smajlík3.gif

     SAM_2864.JPG    SAM_2866.JPG