Tel.: 567 563 570

Fulltextové vyhledávání

 

                       Milé děti, vážení rodiče.

          Vítejte v novém školním roce 2020/2021.

           Přeji Vám, aby byl příjemný a úspěšný. 

                                                                                                                                          Mgr. Jana Brunnerová

 

                                       škola5.jpg

 

  • Rozvrh třídy pro školní rok 2020/2021

                       Snímek obrazovky (422).png

   * odpolední vyučování je posunuto do tohoto času: 6.-7. vyuč. hodina.: 12.10 - 13.45 h.

 

  • Co nás čeká v měsíci září:

ČJ - opakování učiva třetího ročníku: hlásky (samohlásky, tvrdé, měkké, obojetné souhlásky), druh vět (oznamovací, rozkazovací,      tázací, přací), větné celky (věta jednoduchá, souvětí), hlásková podoba slova (zvuková x psaná), význam slova (slova jednoznačná, mnohoznačná, souznačná, protikladná, spisovná x nespisovná, citově zabarvená)

     - sloh: moje prázdniny (vypravování, dopis), výroba draka (popis výroby)

M - opakování učiva třetího ročníku: malá násobilka (násobení, dělení), porovnávání čísel do tisíce, zaokrouhlování na desítka a stovky, pamětní a písemné sčítání a odčítání

     - geometrie: opakování učiva třetího ročníku: úsečka, přímka, polopřímka, vzájemná poloha dvou přímek v rovině

- příroda živá a neživá, ekosystémy (propojení živé a neživé přírody)

VLA - ČR, poloha ČR, obyvatelé, členění ČR - kraje a krajská města, ČR demokratický stát (vláda, práva a povinnosti, státní symboly)

TV - pohybové rozcvičky, cvičení s míčem (driblink, přihrávky a chytání jednoruč i obouruč), míčové hry, soutěživé hry (s míčem i bez míče, jednotlivci i ve družstvech, opičí dráhy)

VV - kresby a koláže (prázdninová tématika), práce s pozadím - vodové a temperoví barvy, voskovky (vytváření podzimní nálady)

- práce s papírem, stříhání, lepení, kompletování, práce s přírodninami

 

                                        -----------------------------------------------------------------------------------------

  • PROBRANÉ UČIVO TŘETÍ TŘÍDY - šk. rok 2019/2020     palec nahoru2.jpg

M - dělení se zbytkem

M - sčítání a odčítání do 1000, dělení se zbytkem  

- sčítání a odčítání do 1000 s přechodem násobků sta

M - násobení a dělení - procvičování, jednotky délky - opakování

M – násobení číslem 90, 100, dělení 9, 100

M – násobení číslem 70, 80, dělení 7, 8

M – násobení číslem 50, 60, dělení 5, 6

M – násobení a dělení číslem 30, 40

M – opakování násobení a dělení číslem 10, násobení číslem 20

M - písemné odčítání do 1000

M - písemné sčítání do 1000

M - sčítání a odčítání do 1000

M - sčítání a odčítání do 1000

M - jednotky délky - převody, počítání na kalkulačce

M - počítání do 1000 po desítkách, po jedné, zaokrouhlování na desítky, stovky

M - počítání do 1000 po stovkách, porovnávání stovek

M - písemné sčítání a odčítání s přechodem přes základ 10

M - písemné odčítání s přechodem přes základ 10

M - římské číslice, písemné sčítání s přechodem přes základ 10

M - písemné sčítání a odčítání, římské číslice

M - sčítání  odčítání a dvojciferných čísel s přechodem přes desítku, písemné sčítání 

M - písemné sčítání, písemné odčítání

M - sčítání dvojciferných čísel s přechodem přes desítku, odčítání dvojciferných čísel s přechodem přes desítku

M - násobení a dělení - procvičování, sčítání dvojciferných čísel s přechodem přes desítku

M - násobení a dělení 9, 10

M - násobení a dělení 8, 9

 M - násobení a dělení 7, násobení 8

M - násobení a dělení 6, násobení 7

 - sčítání a odčítání do 100

 

GEOMETRIE: trojúhelník - obvod

GEOMETRIE: trojúhelník - rozdělení podle stran  

GEOMETRIE: trojúhelník

GEOMETRIE: polopřímka, souměrnost

GEOMETRIE:  geometrická tělesa

GEOMETRIE:  rýsování kružnic

GEOMETRIE: kružnice, kruh, soustředné kružnice

GEOMETRIE: kružnice, kruh

GEOMETRIE: kružnice, kruh, soustředné kružnice

GEOMETRIE: rovnoběžné a různoběžné přímky

GEOMETRIE: přímka 

GEOMETRIE: souměrnost  

 

ČJ - podstatná jména - procvičování, slovesa 

ČJ - slovní druhy - slovesa, předložky, spojky, částice, citoslovce, podstatná jména - rod, číslo, pád

ČJ - procvičování vyjmenovaných slov, slovní druhy - podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky

ČJ – slovesa - čas

ČJ – slovesa - osoba, číslo, opakování podstatných jmen

                                 

ČJ – podstatná jména – rod podstatných jmen, životnost podstatných jmen

                                           

ČJ – podstatná jména – tvary, pád, číslo

 

                               

ČJ - slovní druhy – částice, citoslovce, procvičování slovních druhů

ČJ - slovní druhy – příslovce, předložky, spojky

ČJ - slovní druhy - přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa

ČJ - slovní druhy, podstatná jména

ČJ - procvičování vyjmenovaných slov, slovní druhy

ČJ - vyjmenovaná slova po Z , procvičování vyjmenovaných slov

ČJ - vyjmenovaná slova po v, vyjmenovaná slova po Z 

ČJ - vyjmenovaná slova po V

ČJ - vyjmenovaná slova po S

ČJ - vyjmenovaná slova po P 

ČJ - vyjmenovaná slova po M 

ČJ - vyjmenovaná slova po L 

ČJ - vyjmenovaná slova po B 

ČJ - nauka o slově - příbuzná slova, slovní přízvuk

ČJ - nauka o slově - slova protikladná, příbuzná slova

ČJ - nauka o slově - význam slov, slova souznačná

     

                                                          -------------------------------------------------------------        

 

  • PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN  smajlík3.gif

     SAM_2864.JPG    SAM_2866.JPG