Tel.: 567 563 570

Fulltextové vyhledávání

Školní družina a Školní klub při ZŠ Jihlava, Kollárova 30

 

Ve školním roce 2016 - 2017 pracuje ve školní družině jedenáct oddělení. Školní klub pro děti

z 6. - 9. tříd pracuje formou zájmových kroužků. V letošním školním roce budou děti rozděleny do jednotlivých oddělení takto:  

 

1.

oddělení – 1.C  +  5.A, 5.B

- vychovatelka Lenka Kojzarová

2.

oddělení – 1.B                      

- vychovatelka Irena Sochorová

3.

oddělení – 1.D  +  3.A část  

- vychovatelka Hana Hřebenová

4.

oddělení – 1.A

- vychovatelka Lenka Bartoňová

5.

oddělení – 2.B

- vychovatelka Hana Neckářová

6.

oddělení -  2.A                 

- vychovatelka Petra Pupíková

7.

oddělení -  3.C                     

- vychovatelka Jitka Lavičková

8.

oddělení -  4.A  +  4.B část

- vychovatelka Irena Mácová

9.

oddělení -  4.C  +  4.B část

- vychovatelka Olga Marková

10.

oddělení -  3.B  +  3.A část                                   

- vychovatelka Jana Pipková

11.

oddělení -  PT   +  3.A část                                   

- vychovatelka Gabriela Bartáková

   

 

 

Školní družina je umístěna ve vedlejší budově školy, nad školní jídelnou.

Čtyři oddělení školní družiny jsou ve třídách, dvě mají vlastní prostory. Sedmé, osmé,     deváté, desáté a jedenácté oddělení je umístěno v hlavní budově ve třídách 3.C, 1. D, 2.B,

3.B a oddělení přípravné třídy je v prostorách bývalé MŠ. S dětmi můžeme využívat hernu, tělocvičnu, nově vybavenou kuchyňku, počítačovou učebnu, informační centrum, školní hřiště, školní zahrádku a dětské hřiště s prolézačkami. Děti do ŠD přicházejí ráno od 5.45 nebo po skončení vyučování. Školní družina má svůj vlastní denní režim, který upravujeme podle rozvrhů a přání dětí.

 

 

Režim dne ve školní družině:

 

  5.45 -   7.45

ranní spontánní činnosti, volné hry v herně, převedení dětí do učeben

11.40 – 12.30

osobní hygiena, společné stolování

12.30 – 13.00

společné stolování, odpočinkové a rekreační činnosti

13.00 – 14.30

zájmové činnosti, pobyt venku

14.30 – 15.00

osobní hygiena, svačina, hry podle vlastního výběru

15.00 – 16.45

volné aktivity, zájmové kroužky, psaní domácích úkolů pod dohledem vych.

 

 

Placení poplatků za školní družinu a školní klub

 

Od školního roku 2016 -2017 dojde ke změně ve způsobu placení školného, které činí

150 Kč měsíčně. Školné se bude platit na účet školy - 1466078349/ 0800 ve dvou splátkách:

do 20.září  -  platba za září až prosinec  -  600 Kč

do 20.ledna  -  platba za leden až červen  -  900 Kč

Do poznámek je nutné uvést jméno a třídu dítěte.

 

Cíle výchovně - vzdělávací práce ve školní družině:

 

 1. Pobytem a společnými činnostmi ve věkově různorodém kolektivu učit děti žít s ostatními, spolupracovat a tolerovat jejich individualitu, posilovat osobnost každého dítěte, pomoci mu najít se a dosáhnout úspěchu.

 

 1. Rozvíjet přirozenou dětskou kreativitu při organizování vlastních soutěží, her a pracovních činností.

 

 1. Vychovávat děti k smysluplnému využívání volného času a vybavovat je dostatkem námětů pro naplňování volného času.

 

 1. Rozvíjet komunikační dovednosti dětí a jejich kultivovaný projev.

 

 1. Pomáhat dětem utvářet si elementární povědomí o přírodním, kulturním a technickém prostředí, o jeho rozmanitostech a neustálých proměnách.

 

 

Co nabízí naše školní družina:

 

 • Smíšená oddělení, ve kterých starší děti předávají zkušenosti mladším, pomáhají si a respektují jeden druhého.
 • Možnost volně se navštěvovat v odděleních.
 • Společné akce, kterých se účastní všechny děti ze školní družiny a vzájemně se poznávají a při kterých je vítaná i účast rodičů.
 • Zaměření na ochranu životního prostředí.
 • Aktivní účast v soutěžích, které vyhlašují různé organizace a dětské časopisy.
 • Zajímavé a pestré činnosti, na jejichž výběru se děti podílejí.
 • Rozvíjení dětské kreativity, pracovních dovedností a estetického cítění.
 • Školní družinu, ve které se bude dětem líbit a pobyt v ní bude pro všechny příjemný.

 

 

 

SPOLEČNÉ  AKCE  ŠKOLNÍ  DRUŽINY – školní rok  2016 - 2017

 

LISTOPAD:  Muzikoterapie

PROSINEC: Výroba dárků pro Senior klub a budoucí prvňáčky.

LEDEN: Karneval.     

ÚNOR: Pásmo veselých pohádek s Maňáskovým divadélkem ze Šternberka.

BŘEZEN: Puzzliáda - celodružinová soutěž pro děti, které rády skládají puzzle.

KVĚTEN: Zábavný pořad pro děti s moderátorem Hitrádia Vysočina M. Řezníčkem. 

ČERVEN: MDD - zábavné odpoledne se soutěžemi na hřišti nebo v tělocvičně.