Tel.: 567 563 570

Fulltextové vyhledávání

Školní družina a školní klub při ZŠ Jihlava, Kollárova 30, příspěvková organizace

 

 Ve školním roce 2020 -2021 pracuje ve školní družině deset oddělení 

 1. oddělení -  1.C                                                   - vychovatelka Lenka Kojzarová
 2. oddělení -  1.B                                                   - vychovatelka Petra Pupíková.
 3. oddělení -  2.A                                                   - vychovatelka Hana Hřebenová                                                      
 4. oddělení -  1.A                                                   - vychovatelka Radka Šťávová
 5. oddělení -  2.A                                                   - vychovatelka Hana Neckářová
 1. oddělení -  3.C + 4.C část                                  - vychovatelka Jana Pipková
 2. oddělení -  3.A + 4.C část                                  - vychovatelka Anna Kalná
 3. oddělení -  4.A + 4.B část                                  - vychovatelka Hana Slavíkové
 4. oddělení -  3.B + 4.B část                                  - vychovatelka Blanka Schmiedová
 5. oddělení -  PT  + 4.B část                                  - vychovatelka Gabriela Bartáková

Školní družina je umístěna ve vedlejší budově školy, nad školní jídelnou. Tři oddělení školní družiny jsou ve třídách 1.A, 1.B a 1.C, dvě mají vlastní prostory. Šesté, sedmé, osmé a deváté oddělení jsou v hlavní budově školy ve třídách 3.C, 3.A ,4.A a 5.C.  Oddělení přípravné třídy je umístěno v prostorách bývalé MŠ.

S dětmi můžeme využívat hernu, tělocvičnu, nově vybavenou kuchyňku, počítačovou učebnu, informační centrum, školní hřiště, školní zahrádku a dětské hřiště s prolézačkami. Děti do ŠD přicházejí ráno od 5.45 nebo po skončení vyučování. Školní družina má svůj vlastní denní režim, který upravujeme podle rozvrhů a přání dětí.

 Režim dne ve školní družině:

  5.45 – 7.40

ranní spontánní činnosti, volné hry v herně, převedení dětí do učeben

11.40 – 12.30

osobní hygiena, společné stolování

12.30 – 13.00

společné stolování, odpočinkové činnosti

13.00 – 14.30

zájmové a rekreační činnosti, pobyt venku

14.30 – 15.00

osobní hygiena, svačina, hry podle vlastního výběru

15.00 – 16.45

volné aktivity, zájmové kroužky, psaní domácích úkolů pod dohledem vychovatelky

 

Placení poplatků za školní družinu a školní klub

 

Školné za pobyt dítěte ve ŠD nebo v kroužku ŠK je 150 Kč měsíčně. Školné se platí na účet školy - 1466078349/ 0800 ve dvou splátkách - účet je bez předčíslí

do 20.září  -  platba za září až prosinec  -  600 Kč

do 20.ledna  -  platba za leden až červen  -  900 Kč

Děti, které chodily v loňském roce do ŠD mají přeplatek 450 Kč za měsíc duben, květen

a červen - uzavření školy z důvodu COVID 19 - doplatí za 1. pololetí pouze 150 Kč.

Dětem, které už letos ŠD nebudou navštěvovat bude tento přeplatek vrácen do 20. října 2020

 

Cíle výchovně - vzdělávací práce ve školní družině:

 

 1. Pobytem a společnými činnostmi ve věkově různorodém kolektivu učit děti žít s ostatními, spolupracovat a tolerovat jejich individualitu, posilovat osobnost každého dítěte, pomoci mu najít se a dosáhnout úspěchu. 
 1. Rozvíjet přirozenou dětskou kreativitu při organizování vlastních soutěží, her a pracovních činností. 
 1. Vychovávat děti k smysluplnému využívání volného času a vybavovat je dostatkem námětů pro naplňování volného času. 
 1. Rozvíjet komunikační dovednosti dětí a jejich kultivovaný projev. 
 1. Pomáhat dětem utvářet si elementární povědomí o přírodním, kulturním a technickém prostředí, o jeho rozmanitostech a neustálých proměnách. 

 Co nabízí naše školní družina:

 

 • Smíšená oddělení, ve kterých starší děti předávají zkušenosti mladším, pomáhají si a respektují jeden druhého.
 • Možnost volně se navštěvovat v odděleních.
 • Společné akce, kterých se účastní všechny děti ze školní družiny a vzájemně se poznávají a při kterých je vítaná i účast rodičů.
 • Zaměření na ochranu životního prostředí.
 • Zajímavé a pestré činnosti, na jejichž výběru se děti podílejí.
 • Rozvíjení dětské kreativity, pracovních dovedností a estetického cítění.
 • Školní družinu, ve které se bude dětem líbit a pobyt v ní bude pro všechny příjemný.

 

ROZMÍSTĚNÍ ODDĚLENÍ VE TŘÍDÁCH

 

 1. odd. - třída 1.C - vedl. budova - 2.patro
 2. odd. - třída 1.B - vedl. budova - 2.patro
 3. odd. - vedl. budova - druhé patro - samostatné odd.
 4. odd. - třída 1.A - vedl. budova - 2. patro
 5. odd. - vedl. budova - 1.patro - samostatné odd.
 6. odd. - třída 3.C - hlavní budova - přízemí u sborovny
 7. odd. - třída 3.A - hlavní budova - přízemí u sborovny
 8. odd. - třída 4.A - hlavní budova - 1. patro - schodištěm u tělocvičny
 9. odd. - třída 5.C - hlavní budova - 1. patro - schodištěm u tělocvičny
 10. odd. - přízemí u tělocvičny - barevné dveře 

SPOLEČNÉ  AKCE  ŠKOLNÍ  DRUŽINY – školní rok  2020 - 2021 

PROSINEC: Výroba dárků pro Senior klub a budoucí prvňáčky.

LEDEN: Karneval.     

ÚNOR: Pásmo veselých pohádek s Maňáskovým divadélkem ze Šternberka.

KVĚTEN: Zábavný pořad pro děti s moderátorem Hitrádia Vysočina M. Řezníčkem. 

ČERVEN: MDD - zábavné odpoledne se soutěžemi na hřišti nebo v tělocvičně.        

 

Společné akce proběhnou pouze pokud nebudou žádná omezení  z KHS s ohledem 

na šíření  nákazy COVID 19.      

 

 

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

  

 1. Do ŠD mohou být přihlášeny děti I. stupně školy na základě vyplněného zápisového lístku s vyznačenou dobou pobytu dítěte ve ŠD a dobou jeho nejpozdějšího odchodu. Na zápisovém lístku je nezbytné uvést jmenovitě všechny osoby, které mohou dítě vyzvedávat. Odhlášení žáka je možné během celého školního roku písemnou formou, přihlášení je vázáno na naplněnosti oddělení (kapacitě ŠD).

 

 1. Ráno děti přicházejí do školní družiny do 7.30 podle pokynů rodičů. V 7.40 převede vychovatelka děti do šaten, odkud odcházejí samostatně do tříd.

 

 1. Předávání dětí po vyučování mezi třídními učitelkami a vychovatelkami probíhá podle pokynů vedoucí vychovatelky s přihlédnutím k rozvrhu vyučování i činnosti školní družiny. Předávání dětí do zájmových kroužků si zajišťují vedoucí jednotlivých kroužků sami. Do školního klubu přicházejí děti samostatně.

         

 1. Pokud má dítě odejít ze ŠD jinak než je uvedeno na zápisovém lístku, musí předložit písemnou informaci od rodičů. Omluvenka musí obsahovat – datum, jméno žáka, hodinu odchodu, zda jde sám nebo v doprovodu, podpis rodičů a větu: „Přebírám za dítě odpovědnost“.

         Odchody žáků na základě telefonické žádosti nejsou v zájmu bezpečnosti dětí 

         umožňovány!

 

 1. Před příchodem do ŠD a ŠK si děti ukládají oblečení, obuv a aktovky do vlastní uzamykatelné skříňky. Pokud si dítě uloží své osobní věci - mobil, peníze atd. mimo vlastní skříňku, neručíme za ně.

 

 1. Děti, které chodí do ŠD, obědvají ve školní jídelně společně pod vedením vychovatelky. Děti, které mají delší vyučování odcházejí do jídelny podle pokynů vychovatelky. Děti zapsané do ŠK navštěvují školní jídelnu samostatně. Odhlašování obědů při nepřítomnosti dítěte si rodiče zajišťují sami.

 

 1. Při pobytu v ŠD, ŠK dodržují všechny děti pravidla vnitřního řádu školy a školní družiny. Děti šetří hry a hračky a svévolně je nepoškozují. Při úmyslném poškození hry nebo hračky bude po rodičích požadována oprava, případně zakoupení nové. Za přinesené hračky, mobilní telefony a finanční hotovost vychovatelka ani škola neručí a v případě ztráty nebude poskytnuta žádná náhrada.

 

 1. Pokud dítě soustavně nějakým závažným způsobem porušuje kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost svoji nebo ostatních, bude vyloučeno ze ŠD. Důvodem k vyloučení dítěte ze ŠD je také nezaplacení školného ve stanoveném termínu. O tomto opatření rozhoduje ředitel školy a musí být předem projednáno se zákonným zástupcem.

 

 1. Rodiče jsou povinni si vyzvednout dítě do konce provozu ŠD, nejdéle v 16:45. Pokud

         tak neučiní, vychovatelka je kontaktuje telefonicky. V případě selhání rodičů bude

         kontaktovat vedoucí vychovatelku nebo zástupce ředitele školy, později policii.

         V době pobytu dětí na hřišti je nutné si vyzvednout dítě osobně u vychovatelky.

         Pro pobyt na hřišti doporučujeme vhodné převlečení.

 

 1. Při veškerých činnostech ve ŠD vychovatelka zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí

        a plně za ně zodpovídá. Před každou činností, vycházkou, sportovní akcí upozorní

        vychovatelka na případná nebezpečí. Děti jsou povinny oznámit každý úraz nebo zranění

        vychovatelce nebo dozorujícímu pedagogovi. V případě úrazu zajistí vychovatelka první

        pomoc, u vážného poranění lékařské ošetření, oznámí úraz zákonnému zástupci dítěte,

        zapíše úraz do knihy úrazů a vyplní záznam o úrazu. Pokud dítě zjistí nějakou závadu

        či nedostatek, jež by mohly ohrozit zdraví nebo bezpečnost osob, je povinno informovat

        o této skutečnosti vychovatelku. Ze třídy děti odcházejí pouze se souhlasem

        vychovatelky - do šatny, na WC.

 

 1. Děti jsou povinny dbát na ochranu svého zdraví a zdraví svých spolužáků, zdrží se

       jakýchkoliv projevů zesměšňování, diskriminace, nepřátelství nebo násilí. Jsou povinny

       neprodleně informovat vychovatelku nebo další dospělé osoby o fyzickém napadení nebo

       jiné formě útisku nebo omezování svobody vlastní nebo i jiné osoby, u nichž byly

       přítomny nebo je pozorovaly. Při podezření nebo pocitu, že dochází k potlačování práv

       dítěte ze strany další osoby, by mělo dítě vyhledat pomoc a o této skutečnosti

       informovat vychovatelku, učitele, vedení školy nebo kteréhokoliv zaměstnance školy.

 

 1. Rodiče jsou povinni přispívat na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ŠD a ŠK.

       Školné za pobyt dítěte ve ŠD nebo kroužku ŠK je 150 Kč měsíčně.

       Školné se hradí na účet školy č. 1466078349/ 0800   bez předčíslí

       a to :   do 20. září – platba za září až prosinec - 600 Kč

                  do 20. ledna – platba za leden až červen - 900 Kč

       Poslední termín pro zaplacení školného za září až prosinec je 15.10.2020 a za leden až

       červen 15.2.2021. Po těchto termínech vzniká pohledávka, která bude školou vymáhána.

       Ze závažných důvodů je po domluvě v ojedinělých případech možné školné platit

       v menších splátkách.

       Do poznámek je nutné uvést jméno a třídu dítěte.

       

       Vnitřní řád je závazný pro pedagogické pracovníky, žáky Základní školy Jihlava,

       Kollárova 30, příspěvková organizace a jejich rodiče od 1.9.2020. V případě potřeby

       bude upravován a doplňován písemnými dodatky.