Drobečková navigace

ZŠ Kollárova > Družina

Školní družina při ZŠ Jihlava, Kollárova 30, příspěvková organizace

Oddělení družiny

Ve školním roce 2023 -2024 pracuje ve školní družině deset oddělení:

Oddělení Třída Vychovatelka Umístění
VEDLEJŠÍ BUDOVA
1. oddělení Třída 2.B + část 4.B Gabriela Bartáková učebna 2.B, 2. poschodí
2. oddělení Třída 1.C + část 4.B Lucie Stránská učebna 1.C, 2. poschodí
3. oddělení Třída 1.A + část 4.B Hana Hřebenová učebna ŠD, 2. poschodí
4. oddělení Třída 2.A Jana Pipková učebna 2.A, 2. poschodí
5. oddělení Třída 2.C + část 4.B Anna Kalná učebna ŠD, 1. poschodí
HLAVNÍ BUDOVA
6. oddělení Třída 1.B + část 4.A Hana Neckářová učebna 1.tř., přízemí u Tv

7. oddělení

přípravná třída + část 4.A Radka Šťávová učebna PT, přízemí u Tv
8. oddělení Třída 3.A + část 3.B Blanka Schmiedová učebna 3.A, 1. poschodí
9. oddělení Třída 4.C + část 3.B Lenka Kojzarová učebna 4.C, 1. poschodí
10. oddělení Třída 3.C + část 3.B Tereza Šuterová učebna 3.C, 1. poschodí

S dětmi můžeme využívat hernu, tělocvičnu, kuchyňku, počítačovou učebnu, informační centrum, školní hřiště a zahrádku, dětské hřiště s prolézačkami a atrium.

Děti do ŠD přicházejí ráno od 5.45 hod do 8.00 hod (ranní družina) a  po skončení vyučování (odpolední družina). Školní družina má svůj vlastní denní režim, který upravujeme podle rozvrhů a přání dětí. Od 15.30 do 15.45 hod jsou všechny děti  převáděny z jednotlivých oddělní do konečné družiny. Konečná družina je do 16.45 hod v 5.odd.

 PLACENÍ  POPLATKŮ ZA  ŠD A ŠK

Školné za pobyt dítěte ve ŠD je 200,- Kč měsíčně.

Školné se platí  na účet školy, č.ú. 1466078349/0800 ve dvou splátkách.

 

do 20. září

platba za září až prosinec  -  800,- Kč

do 20.ledna

platba za leden až červen  - 1200,- Kč

 

Do poznámky je nutné uvést jméno dítěte a třídu.

 

 CÍLE VÝCHOVNĚ – VZDĚLÁVACÍ PRÁCE VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

1.

Pobytem a společnými činnostmi ve věkově různorodém kolektivu učit děti žít s ostatními, spolupracovat a tolerovat jejich individualitu, posilovat osobnost každého dítěte, pomoci mu najít se a dosáhnout úspěchu.

2.

Rozvíjet přirozenou dětskou kreativitu při organizování vlastních soutěží, her a pracovních činností.

3.

Vychovávat děti k smysluplnému využívání volného času a vybavovat je dostatkem námětů pro náplň volného času.

4.

Rozvíjet komunikační dovednosti dětí a jejich kultivovaný projev.

5.

Pomáhat dětem utvářet si elementární povědomí o přírodním, kulturním a technickém prostředí, o jeho rozmanitostech a neustálých proměnách.

 

CO NABÍZÍ NAŠE ŠKOLNÍ DRUŽINA

Smíšená oddělení, ve kterých starší děti předávají zkušenosti mladším, pomáhají si a respektují jeden druhého.

Možnost volně se navštěvovat v odděleních.

Společné akce, kterých se účastní všechny děti ze školní družiny a vzájemně se poznávají a při kterých je vítaná i účast rodičů.

Zaměření na ochranu životního prostředí.

Aktivní účast v soutěžích, které vyhlašují různé organizace a dětské časopisy.

Zajímavé a pestré činnosti, na jejichž výběru se děti podílejí.

Rozvíjení dětské kreativity, pracovních dovedností a estetického cítění.

Školní družinu, ve které se bud dětem líbit a pobyt v ní bude pro všechny příjemný.

 

SPOLEČNÉ AKCE ŠKOLNÍ  DRUŽINY – školní rok 2023/2024

Listopad

Draci ve školní družině

Prosinec

Besídky v jednotlivých oddělení ŠD

Leden

Výroba dárků pro budoucí prvňáčky

Únor

Karneval

Březen

Pásmo veselých pohádek s Maňáskovým divadélkem ze Šternberka

Duben

Čarodějnický odpoledne v ŠD

Květen

Zábavný pořad pro děti s Milanem Řezníčkem

Červen

Zábavné odpoledne se soutěžemi na hřišti nebo v tělocvičně

 Telefonní kontakt do kabinetu ŠD:  567 563 585

 

 

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

 1. Do ŠD mohou být přihlášeny děti I. stupně školy na základě vyplněného zápisového lístku s vyznačenou dobou pobytu dítěte ve ŠD a dobou jeho nejpozdějšího odchodu. Na zápisovém lístku je nezbytné uvést jmenovitě všechny osoby, které mohou dítě vyzvedávat. Odhlášení žáka je možné během celého školního roku písemnou formou, přihlášení je vázáno na naplněnosti oddělení (kapacitě ŠD).
 2. Ráno děti přicházejí do školní družiny do 7.30 podle pokynů rodičů. V 7.40 převede vychovatelka děti do šaten, odkud odcházejí samostatně do tříd.
 3. Předávání dětí po vyučování mezi třídními učitelkami a vychovatelkami probíhá podle pokynů vedoucí vychovatelky s přihlédnutím k rozvrhu vyučování i činnosti školní družiny. Předávání dětí do zájmových kroužků si zajišťují vedoucí jednotlivých kroužků sami. Do školního klubu přicházejí děti samostatně.
 4. Pokud má dítě odejít ze ŠD jinak než je uvedeno na zápisovém lístku, musí předložit písemnou informaci od rodičů. Omluvenka musí obsahovat – datum, jméno žáka, hodinu odchodu, zda jde sám nebo v doprovodu, podpis rodičů a větu: „Přebírám za dítě odpovědnost“.

  Odchody žáků na základě telefonické žádosti nejsou v zájmu bezpečnosti dětí umožňovány!

 5. Před příchodem do ŠD a ŠK si děti ukládají oblečení, obuv a aktovky do vlastní uzamykatelné skříňky. Pokud si dítě uloží své osobní věci - mobil, peníze atd. mimo vlastní skříňku, neručíme za ně. 
 6. Děti, které chodí do ŠD, obědvají ve školní jídelně společně pod vedením vychovatelky. Děti, které mají delší vyučování odcházejí do jídelny podle pokynů vychovatelky. Děti zapsané do ŠK navštěvují školní jídelnu samostatně. Odhlašování obědů při nepřítomnosti dítěte si rodiče zajišťují sami.
 7. Při pobytu v ŠD, ŠK dodržují všechny děti pravidla vnitřního řádu školy a školní družiny. Děti šetří hry a hračky a svévolně je nepoškozují. Při úmyslném poškození hry nebo hračky bude po rodičích požadována oprava, případně zakoupení nové. Za přinesené hračky, mobilní telefony a finanční hotovost vychovatelka ani škola neručí a v případě ztráty nebude poskytnuta žádná náhrada.
 8. Pokud dítě soustavně nějakým závažným způsobem porušuje kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost svoji nebo ostatních, bude vyloučeno ze ŠD. Důvodem k vyloučení dítěte ze ŠD je také nezaplacení školného ve stanoveném termínu. O tomto opatření rozhoduje ředitel školy a musí být předem projednáno se zákonným zástupcem.
 9. Rodiče jsou povinni si vyzvednout dítě do konce provozu ŠD, nejdéle v 16:45. Pokud tak neučiní, vychovatelka je kontaktuje telefonicky. V případě selhání rodičů bude kontaktovat vedoucí vychovatelku nebo zástupce ředitele školy, později policii.

  V době pobytu dětí na hřišti je nutné si vyzvednout dítě osobně u vychovatelky.

  Pro pobyt na hřišti doporučujeme vhodné převlečení.

 10. Při veškerých činnostech ve ŠD vychovatelka zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí a plně za ně zodpovídá. Před každou činností, vycházkou, sportovní akcí upozorní vychovatelka na případná nebezpečí. Děti jsou povinny oznámit každý úraz nebo zranění vychovatelce nebo dozorujícímu pedagogovi. V případě úrazu zajistí vychovatelka první pomoc, u vážného poranění lékařské ošetření, oznámí úraz zákonnému zástupci dítěte, zapíše úraz do knihy úrazů a vyplní záznam o úrazu. Pokud dítě zjistí nějakou závadu či nedostatek, jež by mohly ohrozit zdraví nebo bezpečnost osob, je povinno informovat o této skutečnosti vychovatelku. Ze třídy děti odcházejí pouze se souhlasem vychovatelky - do šatny, na WC.
 11. Děti jsou povinny dbát na ochranu svého zdraví a zdraví svých spolužáků, zdrží se jakýchkoliv projevů zesměšňování, diskriminace, nepřátelství nebo násilí. Jsou povinny neprodleně informovat vychovatelku nebo další dospělé osoby o fyzickém napadení nebo jiné formě útisku nebo omezování svobody vlastní nebo i jiné osoby, u nichž byly přítomny nebo je pozorovaly. Při podezření nebo pocitu, že dochází k potlačování práv dítěte ze strany další osoby, by mělo dítě vyhledat pomoc a o této skutečnosti informovat vychovatelku, učitele, vedení školy nebo kteréhokoliv zaměstnance školy.
 12. Rodiče jsou povinni přispívat na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ŠD a ŠK. Školné za pobyt dítěte ve ŠD nebo kroužku ŠK je 200 Kč měsíčně. Školné se hradí na účet školy č. 1466078349/0800 (bez předčíslí), a to:

  do 20. září – platba za září až prosinec - 800 Kč

  do 20. ledna – platba za leden až červen - 1200 Kč

  Poslední termín pro zaplacení školného za září až prosinec je 15.10.2021 a za leden až červen 15.2.2022. Po těchto termínech vzniká pohledávka, která bude školou vymáhána. Ze závažných důvodů je po domluvě v ojedinělých případech možné školné platit v menších splátkách. Do poznámek je nutné uvést jméno a třídu dítěte.

Vnitřní řád je závazný pro pedagogické pracovníky, žáky Základní školy Jihlava, Kollárova 30, příspěvková organizace a jejich rodiče od 1.9.2022. V případě potřeby bude upravován a doplňován písemnými dodatky.