Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

ZŠ Kollárova > Družina

Školní družina a školní klub při ZŠ Jihlava, Kollárova 30

Oddělení družiny

Ve školním roce 2021 -2022 pracuje ve školní družině devět oddělení:

Oddělení Třída Vychovatelka
1. oddělení 2.C Lenka Kojzarová
2. oddělení 1.A + 4.B Blanka Schmiedová
3. oddělení 1.B + 3.A část Hana Hřebenová
4. oddělení 2.A Radka Šťávová
5. oddělení 2.B Petra Pupíková
6. oddělení 4.C + 3.B část Jana Pipková

7. oddělení

4.A + 3.B část Anna Kalná
8. oddělení 1.C + 3.A  část Hana Neckářová
9. oddělení přípravná třída + 3.A část Gabriela Bartáková

Prostory družiny

Školní družina je umístěna ve vedlejší budově školy, nad školní jídelnou. Tři oddělení školní družiny jsou ve třídách 1.A, 1.B a 2.C, dvě mají vlastní prostory. Šesté, sedmé a osmé oddělení jsou v hlavní budově školy ve třídách 4.A a 4.C. Osmé oddělení a oddělení přípravné třídy je umístěno v prostorách bývalé MŠ v přízemí u tělocvičny.

S dětmi můžeme využívat hernu, tělocvičnu, kuchyňku, počítačovou učebnu, informační centrum, školní hřiště, školní zahrádku a dětské hřiště s prolézačkami. Děti do ŠD přicházejí ráno od 5.45 nebo po skončení vyučování. Školní družina má svůj vlastní denní režim, který upravujeme podle rozvrhů a přání dětí.

Rozmístění oddělení ve třídách

 • 1. odd. - třída 2.C - vedl. budova - 2.patro
 • 2. odd. - třída 1.A - vedl. budova - 2.patro
 • 3. odd. - vedl. budova - druhé patro - samostatné odd.
 • 4. odd. - třída 1.B - vedl. budova - 2. patro
 • 5. odd. - vedl. budova - 1.patro - samostatné odd.
 • 6. odd. - třída 4.C - hlavní budova - přízemí u sborovny
 • 7. odd. - třída 4.A - hlavní budova - přízemí u sborovny
 • 8. odd. - třída 1.C - hlavní budova - přízemí u tělocvičny
 • 9. odd. - třída přípravné třídy - hlavní budova - přízemí u tělocvičny 

Denní režim

Čas Činnost
5.45 – 7.40 ranní spontánní činnosti, volné hry v herně, převedení dětí do učeben
11.40 – 12.30 osobní hygiena, společné stolování
12.30 – 13.00 společné stolování, odpočinkové činnosti
13.00 – 14.30 zájmové a rekreační činnosti, pobyt venku
14.30 – 15.00 osobní hygiena, svačina, hry podle vlastního výběru
15.00 – 16.45 volné aktivity, zájmové kroužky, psaní domácích úkolů pod dohledem vychovatelky

Poplatky za školní družinu a školní klub

Školné za pobyt dítěte ve ŠD nebo v kroužku ŠK je 150 Kč měsíčně.

Školné se platí na účet školy - 1466078349/0800 (bez předčíslí) ve dvou splátkách:

 1. do 20. září - platba za září až prosinec - 600 Kč
 2. do 20. ledna - platba za leden až červen - 900 Kč

 

Cíle výchovně - vzdělávací práce ve školní družině

 1. Pobytem a společnými činnostmi ve věkově různorodém kolektivu učit děti žít s ostatními, spolupracovat a tolerovat jejich individualitu, posilovat osobnost každého dítěte, pomoci mu najít se a dosáhnout úspěchu. 
 2. Rozvíjet přirozenou dětskou kreativitu při organizování vlastních soutěží, her a pracovních činností. 
 3. Vychovávat děti k smysluplnému využívání volného času a vybavovat je dostatkem námětů pro naplňování volného času. 
 4. Rozvíjet komunikační dovednosti dětí a jejich kultivovaný projev. 
 5. Pomáhat dětem utvářet si elementární povědomí o přírodním, kulturním a technickém prostředí, o jeho rozmanitostech a neustálých proměnách. 

Co nabízí naše školní družina

 • Smíšená oddělení, ve kterých starší děti předávají zkušenosti mladším, pomáhají si a respektují jeden druhého.
 • Možnost volně se navštěvovat v odděleních.
 • Společné akce, kterých se účastní všechny děti ze školní družiny a vzájemně se poznávají a při kterých je vítaná i účast rodičů.
 • Zaměření na ochranu životního prostředí.
 • Zajímavé a pestré činnosti, na jejichž výběru se děti podílejí.
 • Rozvíjení dětské kreativity, pracovních dovedností a estetického cítění.
 • Školní družinu, ve které se bude dětem líbit a pobyt v ní bude pro všechny příjemný.

Společné akce školní družiny – školní rok 2021 - 2022 

 • PROSINEC: Výroba dárků pro Senior klub a budoucí prvňáčky
 • LEDEN: Karneval
 • ÚNOR: Pásmo veselých pohádek s Maňáskovým divadélkem ze Šternberka
 • KVĚTEN: Zábavný pořad pro děti s moderátorem Hitrádia Vysočina M. Řezníčkem
 • ČERVEN: MDD - zábavné odpoledne se soutěžemi na hřišti nebo v tělocvičně

Společné akce proběhnou pouze pokud nebudou žádná omezení z KHS s ohledem na šíření nákazy COVID 19.

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

 1. Do ŠD mohou být přihlášeny děti I. stupně školy na základě vyplněného zápisového lístku s vyznačenou dobou pobytu dítěte ve ŠD a dobou jeho nejpozdějšího odchodu. Na zápisovém lístku je nezbytné uvést jmenovitě všechny osoby, které mohou dítě vyzvedávat. Odhlášení žáka je možné během celého školního roku písemnou formou, přihlášení je vázáno na naplněnosti oddělení (kapacitě ŠD).
 2. Ráno děti přicházejí do školní družiny do 7.30 podle pokynů rodičů. V 7.40 převede vychovatelka děti do šaten, odkud odcházejí samostatně do tříd.
 3. Předávání dětí po vyučování mezi třídními učitelkami a vychovatelkami probíhá podle pokynů vedoucí vychovatelky s přihlédnutím k rozvrhu vyučování i činnosti školní družiny. Předávání dětí do zájmových kroužků si zajišťují vedoucí jednotlivých kroužků sami. Do školního klubu přicházejí děti samostatně.
 4. Pokud má dítě odejít ze ŠD jinak než je uvedeno na zápisovém lístku, musí předložit písemnou informaci od rodičů. Omluvenka musí obsahovat – datum, jméno žáka, hodinu odchodu, zda jde sám nebo v doprovodu, podpis rodičů a větu: „Přebírám za dítě odpovědnost“.

  Odchody žáků na základě telefonické žádosti nejsou v zájmu bezpečnosti dětí umožňovány!

 5. Před příchodem do ŠD a ŠK si děti ukládají oblečení, obuv a aktovky do vlastní uzamykatelné skříňky. Pokud si dítě uloží své osobní věci - mobil, peníze atd. mimo vlastní skříňku, neručíme za ně. 
 6. Děti, které chodí do ŠD, obědvají ve školní jídelně společně pod vedením vychovatelky. Děti, které mají delší vyučování odcházejí do jídelny podle pokynů vychovatelky. Děti zapsané do ŠK navštěvují školní jídelnu samostatně. Odhlašování obědů při nepřítomnosti dítěte si rodiče zajišťují sami.
 7. Při pobytu v ŠD, ŠK dodržují všechny děti pravidla vnitřního řádu školy a školní družiny. Děti šetří hry a hračky a svévolně je nepoškozují. Při úmyslném poškození hry nebo hračky bude po rodičích požadována oprava, případně zakoupení nové. Za přinesené hračky, mobilní telefony a finanční hotovost vychovatelka ani škola neručí a v případě ztráty nebude poskytnuta žádná náhrada.
 8. Pokud dítě soustavně nějakým závažným způsobem porušuje kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost svoji nebo ostatních, bude vyloučeno ze ŠD. Důvodem k vyloučení dítěte ze ŠD je také nezaplacení školného ve stanoveném termínu. O tomto opatření rozhoduje ředitel školy a musí být předem projednáno se zákonným zástupcem.
 9. Rodiče jsou povinni si vyzvednout dítě do konce provozu ŠD, nejdéle v 16:45. Pokud tak neučiní, vychovatelka je kontaktuje telefonicky. V případě selhání rodičů bude kontaktovat vedoucí vychovatelku nebo zástupce ředitele školy, později policii.

  V době pobytu dětí na hřišti je nutné si vyzvednout dítě osobně u vychovatelky.

  Pro pobyt na hřišti doporučujeme vhodné převlečení.

 10. Při veškerých činnostech ve ŠD vychovatelka zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí a plně za ně zodpovídá. Před každou činností, vycházkou, sportovní akcí upozorní vychovatelka na případná nebezpečí. Děti jsou povinny oznámit každý úraz nebo zranění vychovatelce nebo dozorujícímu pedagogovi. V případě úrazu zajistí vychovatelka první pomoc, u vážného poranění lékařské ošetření, oznámí úraz zákonnému zástupci dítěte, zapíše úraz do knihy úrazů a vyplní záznam o úrazu. Pokud dítě zjistí nějakou závadu či nedostatek, jež by mohly ohrozit zdraví nebo bezpečnost osob, je povinno informovat o této skutečnosti vychovatelku. Ze třídy děti odcházejí pouze se souhlasem vychovatelky - do šatny, na WC.
 11. Děti jsou povinny dbát na ochranu svého zdraví a zdraví svých spolužáků, zdrží se jakýchkoliv projevů zesměšňování, diskriminace, nepřátelství nebo násilí. Jsou povinny neprodleně informovat vychovatelku nebo další dospělé osoby o fyzickém napadení nebo jiné formě útisku nebo omezování svobody vlastní nebo i jiné osoby, u nichž byly přítomny nebo je pozorovaly. Při podezření nebo pocitu, že dochází k potlačování práv dítěte ze strany další osoby, by mělo dítě vyhledat pomoc a o této skutečnosti informovat vychovatelku, učitele, vedení školy nebo kteréhokoliv zaměstnance školy.
 12. Rodiče jsou povinni přispívat na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ŠD a ŠK. Školné za pobyt dítěte ve ŠD nebo kroužku ŠK je 150 Kč měsíčně. Školné se hradí na účet školy č. 1466078349/0800 (bez předčíslí), a to:

  do 20. září – platba za září až prosinec - 600 Kč

  do 20. ledna – platba za leden až červen - 900 Kč

  Poslední termín pro zaplacení školného za září až prosinec je 15.10.2021 a za leden až červen 15.2.2022. Po těchto termínech vzniká pohledávka, která bude školou vymáhána. Ze závažných důvodů je po domluvě v ojedinělých případech možné školné platit v menších splátkách. Do poznámek je nutné uvést jméno a třídu dítěte.

Vnitřní řád je závazný pro pedagogické pracovníky, žáky Základní školy Jihlava, Kollárova 30, příspěvková organizace a jejich rodiče od 1.9.2020. V případě potřeby bude upravován a doplňován písemnými dodatky.