Drobečková navigace

ZŠ Kollárova > O škole > Volba povolání

Volba povolání

Dobrý den,

na těchto stránkách se můžete dozvědět důležité informace týkající se především žáků posledních ročníků ZŠ o jejich dalším studiu při přípravě na budoucí povolání. 

Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2023/2024

Termíny přijímacích zkoušek

Uchazeči, kteří se hlásí na obory SŠ, na které se konají přijímací zkoušky, budou písemně vyzváni SŠ, aby se dostavili k přijímací zkoušce.

Uchazeči, kteří budou konat jednotné přijímací zkoušky, budou konat tuto zkoušku na SŠ, kterou na přihlášce uvedli na prvním místě a budou rovněž písemně ke zkoušce pozváni.

Talentové zkoušky proběhnou v lednu a v únoru 2024, žáci budou písemně vyzváni SŠ k účasti. 

Termíny jednotných přijímacích zkoušek

 • 12. 4. 2024 pro žáky 9. tříd  (1. SŠ na přihlášce)
 • 16. 4. 2024 pro žáky 5. a 7. tříd  (1. SŠ na přihlášce)
 • 15. 4. 2024 pro žáky 9. tříd (2. SŠ na přihlášce)
 • 17. 4. 2024 pro žáky 5. a 7. tříd (2. SŠ na přihlášce)

Kritéria pro přijetí zveřejní ředitelé středních škol na webových stránkách školy nejpozději do 31. října u oborů s talentovou zkouškou, u ostatních oborů do 31. ledna.

V letošním školním roce by mělo dojít ke změně v podobě počtu přihlášek a způsobu jejich podávání. Informace níže budeme aktualizovat jakmile ministerstvo školství vydá podrobný postup zmíněných změn.

Z tohoto důvodu berte prosím informace uvedené níže pouze jako orientační. I my jsme odkázáni pouze na oficiální zprávy MŠMT - viz Informace MŠMT

Základní škola vydá zákonným zástupcům žáků (na pedagogickém odpoledni dne 11.04.2024) jeden zápisový lístek, který je evidován. Tento zápisový lístek lze odevzdat pouze na jednu SŠ (pouze v případě přijetí žáka ke studiu na odvolání na jiné SŠ je možné si jej vyžádat zpět a použít znovu). Žáci, kteří se hlásí na SŠ s talentovou zkouškou a zároveň konají jednotné přijímací zkoušky na další SŠ, mohou si rovněž po přijetí na tuto další školu vyzvednout zpět zápisový lístek z předešlé  školy a uplatnit jej znovu.

V případě jeho ztráty vydává duplikát s evidenčním číslem opět ZŠ.

Platí formuláře přihlášek, které žáci obdrží v ZŠ, nebo si je mohou stáhnout ze stránek Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Na všechny maturitní obory se budou povinně konat jednotné přijímací  zkoušky  z českého jazyka a literatury a z matematiky( studijní obory označené K a M, včetně osmiletých a šestiletých gymnázií).

V případě podání přihlášek na 2 maturitní obory konají uchazeči jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky na obou SŠ ve dvou vypsaných termínech .

Obecné informace k přijímacímu řízení

Přihlášky

Přihlášku ke studiu oborů vzdělání s talentovou zkouškou  je třeba podat řediteli střední školy nejpozději do 30. listopadu 2023.

Přihlášku na ostatní školy je nutno podat řediteli střední školy do 1. března 2024

Uchazeč si může podat nejvýše 2 přihlášky. Na přihlášce jsou vyplněny obě SŠ, na které se uchazeč hlásí, ve stejném pořadí na obou tiskopisech. Uchazeč se může hlásit na dvě různé SŠ, nebo do dvou různých oborů studia na jedné SŠ. Základní škola potvrzuje obě přihlášky a eviduje je. Vyplněné přihlášky "nanečisto" obdrží žáci dne 18.1.2023. V případě, že se uchazeč hlásí na školy s talentovou zkouškou, může si podat ještě další 2 přihlášky na běžnou střední školu v jarním termínu.

Odeslání nebo osobní podání přihlášky SŠ je zcela v odpovědnosti žáka nebo jeho zákonných zástupců.

Základní škola již přihlášky nezasílá!

 

Povinnosti zákonných zástupců žáků

Krok

Povinnost

Poznámka

Termín

1.

Zákonný zástupce žáka se seznámí s podmínkami pro první kolo přijímacího řízení do střední školy

Ředitel střední školy je povinen informovat o tom na veřejně přístupném místě ve škole a současně umožnit dálkový přístup

 • konání nebo nekonání přijímacích zkoušek,
 • obsah a forma přijímacích zkoušek (jestliže se konají),
 • povinné součásti přihlášky (např. lékařský posudek o zdravotní způsobilosti),
 • jednotná kritéria pro přijímací řízení,
 • předpokládaný počet přijímaných uchazečů

do 31. ledna 

2.

Zákonný zástupce žáka si vyzvedne potřebné dokumenty pro přijímací řízení od ředitele základní školy

 • zápisový lístek

 od 12. dubna

3.

Zákonný zástupce žáka zašle (doručí) přihlášky do střední školy/středních škol

 • uchazeč může podat i 2 přihlášky na 2 střední školy nebo pouze na jednu školu do 2 oborů vzdělání

po 31. lednu

nejpozději do 1. března

4.

Žák se zúčastní přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení

 • pozvánku k přijímací zkoušce zašle ředitel střední školy 14 dní před termínem konání přijímací zkoušky
 

5.

Zákonný zástupce se seznámí s rozhodnutím o výsledku přijímacího řízení, které je v případě přijetí vyvěšeno na veřejně přístupném místě.

 

 

 • ředitel střední školy již nezasílá rozhodnutí o přijetí, pouze je zveřejní (na stránkách školy, na seznamu v budově školy)
 • v případě nepřijetí žáka zasílá zákonnému zástupci ředitel školy písemné rozhodnutí doporučeným dopisem.

 

6.

Zákonný zástupce žáka si vybere jednu střední školu, na kterou byl žák přijat a o kterou má největší zájem. Svůj úmysl, aby se žák stal žákem příslušného oboru vzdělávání na dané střední škole, potvrdí odevzdáním zápisového lístku střední škole.

 • zápisový lístek se musí odevzdat do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo zveřejněno rozhodnutí o přijetí.

 

 

  Problémy  

1.

Žák se nedostaví pro vážné důvody k přijímací zkoušce

 • účast musí řádně písemně omluvit řediteli příslušné střední školy nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušku,
 • ředitel střední školy stanoví náhradní termín (nejpozději do 1 měsíce po konání řádné přijímací zkoušky)

2.

Zákonný zástupce žáka obdržel rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení, ve kterém mu ředitel střední školy sdělil, že žák nebyl přijat. Zákonný zástupce se rozhodl odvolat.

 • odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí,
 • odvolání se zašle řediteli příslušné střední školy,
 • ředitel školy postoupí krajskému úřadu spolu s odvoláním i kritéria přijímacího řízení, podle kterých postupoval při přijímacím řízení,
 • ředitel školy, kterou nezřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, postupuje při odvolání podle vnitřního předpisu školy

3.

Zákonný zástupce žáka obdržel rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení, ve kterém mu ředitel střední školy sdělil, že žák nebyl přijat. Zákonný zástupce se rozhodl, že se žák zúčastní dalšího kola přijímacího řízení

 • zákonný zástupce si zjistí, které střední školy vyhlásily další kola přijímacího řízení,
 • zákonný zástupce si zjistí termín, do kdy je nejpozději možné podávat přihlášky ke vzdělávání,
 • pozvánky k vykonání přijímací zkoušky zašle ředitel střední školy nejpozději do 7 dnů před jejím konáním

Základní pojmy

Přijímací řízení

Přijímací řízení je postup, kterým jsou uchazeči přijímáni ke studiu ve střední škole.

Přijímací řízení se skládá z:

 • náležitosti přihlášek ke vzdělávání,
 • vyhlášení přijímacího řízení,
 • průběhu přijímacího řízení.

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška je způsob ověření předpokladů žáka pro studium ve střední škole. Přijímací zkouška je součástí přijímacího řízení.

Ředitel střední školy může rozhodnout o konání nebo nekonání další přijímací zkoušky.

Rozhodne-li o konání přijímací zkoušky, potom:

 • stanoví obsah a formu zkoušky,
 • stanoví nejméně dva termíny pro konání přijímací zkoušky (pro první kolo přijímacího řízení),
 • způsob hodnocení výsledků dosažených při přijímací zkoušce.

Rozhodne-li ředitel střední školy, že se další přijímací zkouška nekoná, informuje o tom zákonné zástupce žáka.

Přihláška ke vzdělání

Přihláška ke vzdělání je tiskopis, který podává zákonný zástupce žáka řediteli střední školy. Součástí přihlášky jsou známky z posledních dvou ročníků potvrzené ZŠ na přihlášce, nebo notářsky ověřené kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků, lékařský posudek o zdravotní způsobilosti (pokud je střední školou požadován).

Zápisový lístek

Zápisový lístek je předepsaný tiskopis k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem střední školy. Zákonný zástupce žáka odevzdá zápisový lístek, který dostal v základní škole, řediteli jedné střední školy.

Zápisový lístek může zákonný zástupce žáka vzít ze SŠ zpět pouze v případě, že podal odvolání na druhou SŠ a tomuto odvolání bylo vyhověno. V tom případě musí zákonný zástupce přinést na SŠ dokumenty potvrzující přijetí žáka na základě odvolání, na jejichž základě mu ředitel SŠ vydá zápisový lístek zpět a ten neprodleně doručí na druhou SŠ, na niž byl přijat na odvolání.

VÝJIMKOU JSOU  ŽÁCI, KTEŘÍ SE ÚSPĚŠNĚ DOSTANOU NA ŠKOLU S TALENTOVÝMI ZKOUŠKAMI A BUDOU NA TUTO ŠKOLU PŘIJATI, ODEVZDAJÍ ZÁPISOVÝ LÍSTEK A V JARNÍM TERMÍNU BUDOU PŘIJATI NA ŠKOLU BĚŽNÉHO TYPU. TI MOHOU TAKÉ ŽÁDAT V TOMTO PŘÍPADĚ SVŮJ ZÁPISOVÝ LÍSTEK ZPĚT.

V případě, že žák neodevzdá zápisový lístek v řádném termínu řediteli střední školy, je na něj pohlíženo tak, že na tuto střední školu nechce nastoupit a nárok na umístění tak zaniká.

Bližší informace o konkrétních školách a oborech

Směrodatné informace o středních školách a nabízených oborech najdete:

 • na webových stránkách středních škol,
 • na ÚP Jihlava,
 • na dnech otevřených dveří jednotlivých středních škol,
 • u výchovné poradkyně ZŠ Jihlava, Kollárova 30.

zAJÍMAVÉ ODKAZY

Kontakty na výchovnou poradkyni ZŠ JIHLAVA

Mgr. Veronika Štenglová

Telefon: 567 563 581

E-mail: stenglova@zskol.ji.cz