Drobečková navigace

ZŠ Kollárova > Projekty

Projekty

Šablony Jan Ámos Komenský

Název projektu: Šablony JAK ZŠ Jihlava, Kollárova

Registrační číslo: CZ.02.02.XX/00/22_002/0005803

Financování projektu: podpořeno z Operačního programu Jan Ámos Komenský

Doba realizace: 1.9.2023 – 31.12.2025

 Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání

 Specifické cíle projektu:

  1. Prosazovat rovný přístup ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání a odborné přípravě a jejich úspěšnému ukončení, a to zejména v případě znevýhodněných skupin, od předškolního vzdělávání a péče, přes všeobecné vzdělávání a odborné vzdělávání a přípravu až po terciární úroveň, jakož i vzdělávání a studium dospělých, včetně usnadnění vzdělávací mobility pro všechny a přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením
  2. Zvýšit kvalitu, inkluzivitu a účinnost systémů vzdělávání a odborné přípravy a jejich relevantnosti pro trh práce, mimo jiné i uznáváním výsledků neformálního a informálního učení, s cílem podpořit získávání klíčových kompetencí včetně podnikatelských a digitálních dovedností 

Název šablony / aktivity

Cíl aktivity

Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ

Podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání ZŠ pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Školní asistent ZŠ

Cílem této aktivity je poskytnout personální podporu – školního asistenta základním školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem.

 

Národní plán obnovy
                                      Logo_1.pngLogo_2.jpgLogo_3.png

Název projektu: Učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence

 3.1. Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace

Doba realizace projektu: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

 

Národní plán obnovy
                                      Logo_1.pngLogo_2.jpgLogo_3.png

Název projektu: Prevence digitální propasti

 3.1. Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace

Doba realizace projektu: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2025

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

 

Šablony III - ZŠ Kollárova Jihlava

loga

Název projektu: Šablony III ZŠ Kollárova Jihlava

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020582

Financování projektu: Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Doba realizace projektu: 1. 9. 2021 – 31. 8. 2023

Aktivity projektu: školní asistent, doučování žáků, kluby pro žáky, projektové dny pro žáky a setkání s rodiči

Projektem podporujeme žáky ohrožené školním neúspěchem. Všichni žáci mají možnost navštěvovat doučování  a účastnit se projektových aktivit. Pro rodiče žáků  připravíme osvětová setkání. 

 

 

Šablony II - ZŠ Kollárova Jihlava

loga

Název projektu: Šablony II - ZŠ Kollárova Jihlava

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0014042

Financování projektu: Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Doba realizace projektu: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, podporu extrakurikulárních rozvojových aktivit a spolupráci s rodiči žáků.

V rámci projektu škola zaměstnává školního asistenta, nabízí aktivity doučování a školních klubů a další rozvojové aktivity pro učitele i žáky. 

 

 

Šablony - ZŠ Kollárova

loga

Název projektu: Šablony - ZŠ Kollárova

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005805

Financování projektu: Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Doba realizace projektu: 1. 9. 2017 – 30. 8. 2019

Projekt je zaměřen na jedno z kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků. 

OTEVŘENÁ ŠKOLA 

logo

PROJEKT „Otevřená škola“, CZ.1.07/1.1.00/46.0005 

Název operačního programu: Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Doba trvání projektu:  Květen  2014 – červen  2015.

Příjemce projektu: Statutární město Jihlava 

Partner projektu: Společnost pro kvalitu školy, o.s. Ostrava

Statutární město Jihlava získalo dotaci z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost a spolu s partnerem projektu Společnost pro kvalitu školy Ostrava, o.s. realizuje projekt z oblasti inkluzivního vzdělávání, ve kterém budou podpořeni žáci ohrožení školním neúspěchem nebo předčasným odchodem ze školy,  vzdělávání učitelů v oblastech souvisejících s podporou těchto žáků, výměna zkušeností mezi 30 zapojenými základními školami z obce s rozšířenou působností Jihlava a podpora spolupráce základních škol a jejich zřizovatelů. 

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2013

loga 

Grantový program na podporu rozvoje ICT v Kraji Vysočina

Titul A: Webové stránky
Zahájení projektu: 01.07.2013
Ukončení projektu: 18.10.2013
Celkové náklady projektu: 24 200,- Kč
Spoluúčast žadatele: 14 520,- Kč
Výše dotace: 9 680,- Kč 

Popis projektu:
Náplní projektu je komplexní vytvoření nových stránek školy, které budou splňovat nejpřísnější současná kritéria pro tuto oblast. Přínosem projektu bude zlepšení informovanosti nejširší veřejnosti o činnosti školy. Dále bude umožněno, aby každý učitel - díky redakčnímu způsobu - aktualizoval konkrétní část webu a tím se zaručila nejenom vyšší frekvence změny obsahu, ale i širší spektrum zveřejňovaných informací a zajímavostí. Velký klad vidíme v možnosti zpětné vazby mezi školou a uživateli stránek. To bude probíhat formou anket či dotazníků. Dále si slibujeme od této změny další způsob, jak se otevřít nejenom rodičům, dětem či potencionálním zájemcům o vzdělávání u nás, ale i široké veřejnosti.

Výstup projektu:
Nové webové stránky školy - www.zskol.ji.cz

EU PENÍZE ZÁKLADNÍM ŠKOLÁM

logo

Název projektu: Moderní škola Jihlava, Kollárova
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3755 
Číslo smlouvy:
6547/21/7.1.4/2012
Datum zahájení realizace projektu:
20.08.2012
Datum ukončení realizace projektu:
19.02.2015
Celková výše finanční podpory:
1 833 999,00 Kč

PŘÍRODNÍ VĚDY NA ZŠ V JIHLAVĚ

Název projektu: Zlepšování podmínek pro výuku a praktických dovedností žáků základních škol města Jihlavy v přírodovědných a technicky zaměřených předmětech       
Reg.č.projektu: CZ.1.07/1.1.36/02.0016
Doba trvání projektu: 1.4.2013 – 31.12.2014
Žadatel: Statutární město Jihlava IČ: 00286010
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

Popis projektu:
Projekt je zaměřen na zvýšení kvality a efektivity vzdělávání žáků 10 ZŠ zřízených statutárním městem Jihlava (žadatelem) v přírodovědných a technicky založených předmětech (chemie, fyzika, přírodopis) a v environmentální výchově prostřednictvím podpory praktických a ověřovacích aktivit žáků.

Cíl projektu:
Dosažení pozitivního přístupu k dalšímu vzdělávání v oblasti přírodních věd a technických disciplín zejména u žáků, kteří vykazují výsledky průměrné či podprůměrné, a zároveň zvýšení kvality vzdělávání žáků jako celku s případným využitím v jejich profesní orientaci. Pochopení a praktické dovednosti získané v přírodovědných .a technických předmětech jsou vítanou oporou a východiskem pro výuku odborných předmětů. Zvýšeny budou také kompetence učitelů těchto předmětů. V souladu s RVP budou vyvinuty výukové materiály pro pedagogy, realizovaná pracovní setkání. Projekt bude realizován žadatelem a partnerem Společnost pro kvalitu školy,o.s.
Podrobnější informace a plakát k projektu

UČÍME(SE) NOVĚ A EFEKTIVNĚJI

loga

Naše škola realizuje projekt s podporou ESF a státního rozpočtu ČR. Zde je uvedeno jeho přesné znění.

Zde jsou k dispozici veškeré informace o projektu včetně výstupů

ANGLICKÁ LITERATURA HROU

Cílem projektu je:

  1. Rozvíjet jazykové dovednosti žáků, zejména pak schopnost čtení textu s porozuměním, práci s informacemi, zpracování textů do projektových výstupů.
  2. Naučit žáky pracovat s různými zdroji informací (literární texty, tematické textové materiály, výkladové slovníky, výukový software, reálie)
  3. Naučit žáky improvizovat, zbavit se trémy a pocitů nezvládání jazyka.

POLITEIA

Naše škola je zapojena do projektu POLITEIA, který usiluje o celkové demokratické klima školy. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem.

POČÍTAČOVÁ PODPORA EXPERIMENTŮ V PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTECH

Projekt se zabývá začleněním systému LogIT do výuky přírodovědných předmětů (fyzika, chemie, biologie, ekologie) a také jeho využitím ve volitelném předmětu informatika a praktických činnostech na ZŠ

ZA TAJEMNSTVÍM DŘEVA

Cílem projektu je přiblížit dětem dřevo jako zajímavý materiál, rozvíjet úctu k němu, porozumět využití dřeva, zažít dřevo při práci a to vše spojit při realizaci vlastního miniprojektu o dřevě a se dřevem na vaší škole. Nový projekt navazuje na již několik let probíhající úspěšný projekt Les ve škole - škola v lese. Projekt je zaměřen na přímý kontakt dětí se dřevem – poznání kvality a užití dřeva v našem životě, na drobnou práci se dřevem a na nalezení vztahu ke dřevu jako k zdravému a člověku blízkému materiálu a trvale obnovitelnému zdroji.

PODPORA TVORBY A ZAVEDENÍ ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ S KOMPONENTOU EKONOMICKÉ GRAMOTNOSTI

Projekt se zabývá ucelenou podporou školních vzdělávacích programů (ŠVP) škol, které chtějí integrovat do své výuky témata ekonomické gramotnosti.

UČITELÉ PRO UČITELE - UPROU

Projekt zaměřený na vzájemné hospitace. Probíhal od listopadu 2006 do června 2008.